Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
<->
 
Яндекс переводчик <->
История Ваших переводов:
 
 
История/закладки
Онлайн инфо/переводы
Онлайн переводчик
Найденные
Перевод/результат для - классификациялоо
  • классификациялоо
 

классификациялоо

 
классификация (сам процесс)
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов:(бета) классификациялоо

КыргызскийРусский
муниципалдык менчик объекттерин төмөнкүлөргө классификациялоо;Классификация муниципальной собственности объекты на следующих параметров:.
Жерлердин сапатын эсепке алууга табигый айыл-чарбалык райондоштуруу, топтоштуруу, кыртыштарды классификациялоо жана бонитировкалоо, алардын агроэкономикалык, экологиялык, технологиялык жана шаар куруу белгилери боюнча мүнөздөмөсү кирет.Оформление качества земель относятся природно-сельскохозяйственного районирования, группировку, классификацию и почв и земель суждение, их описание как для агро-экономических, экологических, технологических и градостроительных особенностей..
Өлкөнүн тышкы финансылык активдери жана милдеттенмелери менен операциялары төлөм теңдеминин финансылык эсебине кирет. Өлкөнүн тышкы финансылык активдери монетардык алтындан, ЭВФтин атайын карыз алышуу укуктарында авуарлардан жана резидент эместерге карата талаптардан турат. Өлкөнүн тышкы милдеттенмелери резидент эместердин резиденттерге карата талаптарынан турат. Финансылык эсепти классификациялоо эң оболу, чет өлкө инвестицияларынын функционалдык багытына негизденген: тике, портфелдик жана башка инвестицияларга; туунду финансылык инструменттерге; резервдик активдерге бөлүнөт.К финансовому счету платежного баланса относятся операции с внешними финансовыми активами и обязательствами страны. Внешние финансовые активы страны состоят из монетарного золота, авуаров в специальных правах заимствования МВФ и требований к нерезидентам. Внешние обязательства страны состоят из требований нерезидентов к резидентам. Классификация финансового счета основана, в первую очередь, на функциональном предназначении иностранных инвестиций: различают прямые, портфельные и прочие инвестиции; производные финансовые инструменты; резервные активы..
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жөнгө салуучу талаптарынын көз карашынан алганда классификацияланбаган кредиттерге төмөнкүлөр кирет:
1) Нормалдуу кредиттер – бул, кардардын өз милдеттен-мелеринин аткарылышын камсыз кылуу үчүн жетиштүү болгон акча каражаттарынын зарыл агымын, ошондой эле эң аз дегенде активдин суммасынын 120 пайызындагы, төмөнкүлөрдөн турган күрөө менен (заклад түрүндө) камсыздалган активдер тартылган кредиттер:
- кыска мөөнөттүү мамлекеттик казына векселдери;
- ошол банктагы депозиттик эсепте турган каражаттар;
- белгиленген минималдуу талаптар сакталган шартта, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, листингдин эң жогорку жана андан кийинки категориялар боюнча Кыргыз Республикасынын фондулук биржаларынын листингинде камтылган башка баалуу кагаздар.
2) Канааттандыраарлык кредиттер – бул, ошол учурга карата кредиттик тобокелдиктин келип чыгышы аны менен байланыштуу болбогон кредиттер. Эгерде, карыз алуучунун финансылык абалы алгылыктуу болуп, алынган карыздардын орду өз учурунда жабылган болсо, карыз алуучу төлөөгө жөндөмдүү болуу менен кредиттер жана пайыздар боюнча банкка төлөнүүчү төлөмдөрдүн кармалып калышына жол бербесе, ошондой эле кредиттерди кайтарып берүүнүн ишенимдүү гарантиясына ээ болсо, мындай шартта алынган кредиттер канааттандыраарлык болуп эсептелет, мында гаранттын финансылык абалы канааттандыраарлык болууга тийиш же төмөнкү формадагы кредиттин суммасы күрөөгө коюлушу зарыл:
- ошол банктагы депозит (б.а. ал кредит боюнча карызга чегерүү үчүн пайдаланылышы мүмкүн),
- мамлекеттик милдеттенмелер,
- башка жогорку ликвиддүү активдер.
3) Байкоого алынган кредиттер – бул, классификациялоо учуруна карата канааттандыраарлык болуп саналган, бирок начарлоо тенденциясы байкалган кредиттер.
К неклассифицируемым кредитам с точки зрения регулятивных требований Национального банка Кыргызской Республики относятся:
1) Нормальные кредиты – это те кредиты, по которым генерируется необходимый поток денежных средств, достаточный для обеспечения выполнения клиентом своих обязательств, а также активы, обеспеченные, как минимум, на 120% от суммы актива залогом (в виде заклада), состоящим из:
- краткосрочных государственных казначейских векселей;
- средств, находящихся на депозитном счете в этом банке;
- других ценных бумаг, включенных в листинги фондовых бирж Кыргызской Республики по наивысшей и следующей за наивысшей категорией листинга в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, при условии соблюдения установленных минимальных требований.
2) Удовлетворительные кредиты – это кредиты, с которыми по состоянию на текущий момент не связано возникновение кредитного риска. Кредиты считаются удовлетворительными, если финансовое состояние заемщика хорошее, погашение задолженности производится своевременно, заемщик является платежеспособным, никогда не допускал задержек в платежах банку по кредитам и процентам, а также, если имеет надежные гарантии возврата кредитов, при этом финансовое состояние гаранта должно быть удовлетворительным, или имеется залог на сумму кредита в форме: - депозита в этом банке (то есть он может быть использован для зачета задолженности по кредиту),
- государственных обязательств,
- других высоколиквидных активов.
3) Кредиты под наблюдением – это кредиты, которые по состоянию на момент классификации являются удовлетворительными, но в них уже замечаются тенденции к ухудшению..

Получить все переводы слова - "классификациялоо" по направлению Кыргызский-Русский.
Найти все переводы слова "классификациялоо" на Кыргызском языке из всех словарей в системе - Эл-Сөздүк

Хотите добавить свой перевод для слово: "классификациялоо"? Ввойти


Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук:
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru