Меню
Эл-Сөздүк

документ бланкы

бланк документа
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: документ бланкы

Кыргызский Русский
документ жокко чыгарылды документ отменен
белгиленген өлчөмдө алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документ. #ИМЯ?
белгиленген өлчөмдө алымдын төлөнгөндүгүн ырастоочу документ; документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере;
лицензиянын берилиши үчүн акы төлөнгөндүгүн тастыктаган документ; Документ, подтверждающий уплату пошлины о выдаче лицензии;
Катталган укук жөнүндө документ берүү жана маалымдоо кызматын көрсөтүү Выдача документа на зарегистрированном праве и обеспечение информационных услуг
Көрсөтүлгөн документ белгиленген мөөнөттө берилбесе, анда өтүнмө кайтарылып алынган болуп эсептелет. Заявка считается отозванной, если этот документ не предоставляется в установленный срок.
Көрсөтүлгөн документ белгиленген мөөнөттө берилбесе, анда өтүнмө кайтарылып алынган болуп эсептелинет. Заявка считается отозванной, если этот документ не предоставляется в установленный срок.
фирмалык аталыштарды берүүдө жана экспертизадан өткөрүүдө алымдардын төлөнгөндүгүн ырастаган документ; документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере за подачу заявки и экспертизу фирменного наименования;
Ал эң жогорку деңгээлдеги саясатташкан процесстерден иштелип чыккан документ болгон, кынтыксыз неме эмес. Это был согласованный документ, который возник из высоко политизированный процесс, а не совершенным.
Каршылык билдирүүчү адам аны негиздөөгө, ошондой эле алым төлөнгөндүгү жөнүндө документ тапшырууга милдеттүү. Лицо, подавшее возражение, должно дать свои причины для этого, и представить документ, подтверждающий уплату пошлины.
Уюштуруучу ар бир коюмга номер бериши керек, ал эми уткан коюмдар басылып чыгып, катуу документ түрүндө сакталат. сторона организатора является назначение номер каждому карту, и выигрышные ставки печатаются и хранятся как жесткий документа.
Документ ээсинин ошол документти чыгарган жакка карата мүлктүк укугун же карыздык мамилесин тастыктаган документ. Документ, удостоверяющий имущественное право или отношение займа владельца документа по отношению к лицу, выпустившему такой документ.
Албетте, документ алдын ала алынган, өзүндө кыйла белгисиздикти камтыган маалыматтарга таянуу менен иштелип чыккан. Конечно, этот документ был основан на предварительных данных со значительной долей неопределенности.
Концессиялык келишим анын субъекттеринин ортосундагы концессиялык мамилелерди жөнгө сала турган негизги документ болуп саналат. Договор аренды является одним из основных документом, регламентирующим концессионные отношения между его сторонами.
коммерциялык банктын топтоо эсебине микрокаржы компаниясынын жаргылык капиталы катары каражат салгандыгын тастыктаган документ; Документ, подтверждающий ввод средств в качестве уставного капитала микрофинансовой компании к расчетного счета в коммерческом банке.
Уюмдун инвестицияларды өздөштүрүү жагында стратегиялык максаттарын, эрежелерин, принциптерин жана чектөөлөрдү аныктаган документ. Документ, определяющий стратегические цели, правила, принципы и ограничения деятельности организации в области управления инвестициями.
чет өлкөлүк өтүнмө ээси үчүн - товар чыгарылган өлкөдө билдирилген товарлардын чыгарылган жеринин аталышына анын укугун ырастоочу документ; - Для иностранного заявителя документ, подтверждающий его право на заявленное наименование места происхождения в стране происхождения товара;
жүргүзүлгөн каттоону ошол катталган укук жөнүндө документ берүү же каттоого берилген документке ырастоочу жазуу киргизүү аркылуу күбөлөндүрөт удостоверяют произведенной регистрации путем выдачи документа о зарегистрированном праве или путем удостоверяющий рекорд на документе, представленном для регистрации
Карагай кыюу билети - токой пайдалануучунун жыгач (токой кыюуга), экинчи даражадагы токой материалдарын даярдоого болгон укугун күбөлөндүрүүчү документ. Вырубка билет является документом, удостоверяющим право лесопользователя к лесозаготовок (рубить деревья), второстепенных лесных материалов.
Өзгөчө учурларда WinnerSport Сиздин айрым негизги маалыматыңызды өзгөртүүгө жол берет, бирок Сиз бул үчүн тиешелүү күбөлөндүрүүчү документ көрсөтүшүңүз керек. В исключительных случаях WinnerSport позволяет изменить некоторые основные данные, только если вы предоставить соответствующие подтверждающие документы.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: