Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: дилер банк

Кыргызский Русский
Банк тутуму Банковская система
банк жыйымдары комиссия банка
Банк канчалык кеч ачылат? Во сколько открывается банк?
Банк эсеп-кысаптары жана валюталык жөнгө салуу. Банковские счета и валютного контроля.
Банктар ортосундагы өтүмдүүлүк; банк ресурстары. Межбанковский ликвидности; Банковские резервы
18. Банктар ортосундагы өтүмдүүлүк; банк ресурстары 18 Межбанковский ликвидности;Банковские резервы
Белгиленген тартипте банкрот катары таанылган банк. Банк, признанный в установленном порядке банкротом.
Улуттук банк тарабынан колдонулуучу жөнгө салуу чаралары Средства регулирования, применяемые Национальным банком
Банк-агенттердин көмөгү менен төлөмдөргө көзөмөлдүк кылуу Управление Платежи через агентство банков
Банктын башка банк-корреспонденттерде ачылган ностро эсептери. Счета ностро, счета данного банка, открытые в других банках-корреспондентах.
мыйзамдар тарабынан тыюу салынбаган башка банк операцияларын жүргүзүү. осуществлять другие банковские операции, не запрещенные законом.
Анын акча каражатынын эсебинен эсептешүүлөр жүзөгө ашырылган банк кардары. Клиент банка, за счет денежных средств которого осуществляется расчет.
Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 26-майындагы №36/1 токтому менен кабыл алынган Утверждено Постановление Правления НБКР № 36/1, от 26 мая 2010 г.
Улуттук банк экономиканы насыялоону колдоо максатында бир катар чараларды көргөн. Национальный банк принял ряд мер для поддержания кредитования экономики.
Улуттук банк төмөндөгү учурларда табыштаманы канааттандыруудан баш тартышы мүмкүн: Национальный банк может отказать в приложение, если:
Улуттук банк тарабынан белгиленген экономикалык жана башка ченемдерин бузган учурда; Нарушение экономических и других норм, установленных Национальным банком;
Банк менен которуу Кыргызстандын аймагында жашабаган кардарлар үчүн гана жүргүзүлөт. Банковские переводы осуществляются только тем клиентам, которые живут за пределами Кыргызстана.
Улуттук банк микрокаржы компанияларына карата төмөндөгү чараларды колдонуу укугуна ээ: Национальный банк имеет право применять любые из следующих мер в микро-финансовых компаний:
Коммерциялык банк жана кайсыл болбосун уюм/уюмдар тарабынан биргелешип чыгарылган карт. Карта, совместно выпущенная коммерческим банком и какой либо организацией/ми.
Эсептешүүлөрдүн натыйжасында анын пайдасына акча каражаттары келип түшкөн банк кардары. Клиент банка, в пользу которого поступают денежные средства в результате расчёта.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: