Меню
Эл-Сөздүк

валюталар курсу

курс валют
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: валюталар курсу

Кыргызский Русский
Мамлекет тарабынан белгиленген жана колдоого алынган алмашуу курсу. Обменный курс, который устанавливается и поддерживается государством.
Өзгөрүлмөлүү валюта курсу ыргагында улуттук валютанын наркынын башка валюталарга карата төмөндөшү. Снижение стоимости национальной валюты по отношению к другим валютам при режиме плавающего валютного курса.
Бир валютанын экинчи валютага карата наркы, ал үчүнчү валютага карата алардын курсу аркылуу эсептелинет . Стоимость одной валюты к другой, рассчитанная через их курсы к третьей валюте.
Алмашуу курсу, пайыздык чендер, биржалык котировкалар сыяктуу рыноктук индикаторлордун өзгөрүү деңгээли Степень изменчивости рыночных индикаторов, таких как обменный курс, процентные ставки, биржевые котировки
«Сын көзкарашта ойлонууга үйронобүз: Азербайжандын, Кыргызстандын жана Украинанын багыттык мектептериндеги тандоо курсу» Обучение критическому мышлению: факультативный курс в школьных программах Азербайджана, Кыргызстана и Украины
Белгилүү бир катыштагы валюталар топтому, алар айкын улуттук же эл аралык жамааттык валюталардын валюта курсун аныктоо үчүн колдонулат. Набор валют в определенной пропорции, который используется для определения валютного курса конкретной национальной или международной коллективной валюты.
Катталган валюта курсу ыргагында улуттук валютанын чет өлкө валюталарына же эл аралык валюта бирдиктерине карата катышынын жогорулоосу. Повышение курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам или международным валютным единицам при режиме фиксированного валютного курса.
Менеджмент курсу боюнча атайын окуудан мектеп жетекчилери өтүшкөн эмес, алар аны функционалдык милдеттерин аткаруу процессинде өздөштүрүшкөн. Руководителей школ не, как правило, не имели никакого специального обучения управлению и большинство школ приобрели свои управленческие навыки через опыт работы.
Улуттук валютанын чет өлкө валюталарына карата же катталган валюта курсу ыргагында эл аралык валюталык бирдиктерге карата курсунун төмөндөөсү. Снижение курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам или международным валютным единицам при режиме фиксированного валютного курса.
Ошентип, сомдун реал¬дуу эффективдүү алмашуу курсу жыл башынан тартып 3,3 пайызга көбөйүү менен 2010-жылдын октябрь айынын акырына карата 106,4 түзгөн. Поэтому, реальный эффективный обменный курс сома увеличился на 3,3 процента в годовом на сегодняшний день и сделал 106.4 по состоянию на конец октября 2010 года.
Рынок коньюнктурасына ылайык, белгилүү бир күнгө карата чет өлкө валюталар курсун, баалуу кагаздар наркын же рыноктогу товарлардын баасын белгилөө. Установление курсов иностранных валют, стоимости ценных бумаг или цен товаров на рынках на определенную дату, в соответствии с рыночной конъюнктурой
Биржадан тышкары форварддык контракт түзүү учурунда макулдашылган баа боюнча келечекте алардын берилишин караган товарлар, баалуу кагаздар, валюталар менен стандартка салынбаган бүтүмдөр. Нестандартизированная сделка с товарами, ценными бумагами, валютой, предусматривающая их поставку в будущем по цене, согласованной во время заключения форвардного контракта вне биржи.
Иликтөөгө алынып жаткан жагдайдын (валюта курсу, пайыздык чендер ж.б.) өзгөрүүсүн мурдатан топтолуп келген маалыматтар боюнча тесттен өткөрүү аркылуу түзүлгөн үлгүнүн шайкештигин текшерүү процесси. Процесс проверки адекватности построенной модели путем тестирования по историческим данным динамики изучаемого признака (курсов валют, процентных ставок и т.д.).
Бүтүндөй алганда 2010-жылдын 1-чейреги ичинде АКШ долларынын сомго карата эсептик курсу 2,6 пайызга, 45,2203 сом/АКШ долларына чейин өскөн (2009-жылдын биринчи чейрегинде 8,1 пайызга, 42,6295 сом/АКШ долларына чейин). В целом за первый квартал 2010 года официальный курс доллара США по отношению к SOM увеличилась на 2,6 процента до 45.2203 сом / доллар США (в первом квартале 2009 года - на 8,1 процента до 42.6295 сом / доллар США).
Борбордук банктын валюта портфелинде валюталардын максаттуу пайыздык үлүшүн, ошондой эле алтындын максаттуу көлөмүн, алардан жол берилген чектөөлөрдү белгилөө менен түзүлгөн валюталар топтому, алардан эл аралык камдар портфели турат. Набор валют, из которых состоит портфель международных резервов центрального банка, с установлением целевых процентных долей валют в валютном портфеле, а также целевого физического объема золота и допустимых отклонений от них.
Улуттук банктын АКШ долларын таза сатуусу 2010- жылдын 11 айы ичинде 218,9 млн. АКШ долларын түзгөн, доллардын алмашуу курсу 6,28 пайызга жогорулаган (2009-жылдын ушул эле мезгилинде Улуттук банк¬тын АКШ долларын таза сатуусу 134,65 млн. АКШ долларын түзү Чистый объем продаж Национальным банком долларов США сделал 218.9 миллиона долларов за 11 месяцев 2010 года курс доллара США увеличился на 6,28 процентов (чистый объем продаж Национальным банком долларов США сделал 134650000 долларов США в аналогичном пер
Алсак, 2010-жылдын октябрь айында сомдун орточо курсу 2009-жылдын декабрь айындагы орточо курска салыштырганда казак тенгесине карата 6,5 пайызга, кытай юанына карата 7,8 пайызга, АКШ долларына карата 5,7 пайызга, орус рублине карата 3,2 пайызга нарксызда Например, средний обменный курс сома в октябре 2010 года по сравнению с декабрем 2009 года девальвировали против тенге на 6,5 процента, китайский юань - на 7,8 процента, в долларах США - на 5,7 процента, и российскому рублю - на 3,2 процента.
Бүтүндөй алганда 2010-жылдын биринчи жарым жылында Улуттук банктын АКШ долларын таза сатуу көлөмү банктар аралык валюта тооруктарында 140,2 млн. АКШ долларын түзгөн, АКШ долларынын сомго карата расмий курсу 6,5 пайызга, 46,9746 сом/АКШ долларына чейин өск Как правило, в первой половине 2010 года, объем продаж Чистая Национального банка от долларов США на межбанковском валютном рынке составил 140,2 млн долларов США; Официальный курс доллара США против сомов увеличился на 6,5 процента и
Мунун негизги себептеринин бири «Мекен таануу» курсу боюнча усулдук адабияттар менен педагогдорду начар камсыз кылуу, ошондой эле ушул сабак боюнча, өзгөчө окутуу өзбек жана орус тилиндеги мектеп окуучулары үчүн окуу китептеринин жетишсиздиги. Одной из главных причин этого заключается в недостаточной предоставления методической чтения для преподавателей курса Родина исследований и отсутствия учебников по этому предмету, особенно для школ, обучающих на узбекском и русском языках.
чет өлкөлүк валюталар менен операцияларды жөнгө салуучу нормативдерди чыгарууну камтуу менен валюталык жөнгө салууну, ошондой эле республиканын мыйзамдарына ылайык чет өлкөлүк валюталар менен сатып алуу, сатуу жана алмаштыруу операцияларын жүзөгө ашырат; Осуществление валютного регулирования, в том числе вопрос о правилах по операциям с иностранной валютой, а также операций покупки, продажи и обмена иностранной валюты в соответствии с законодательством Республики;

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: