Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: колдонуучунун тобу

Кыргызский Английский
гольф тобу golfball
Чакырып жаткан абоненттин тобу . Caller group .
Ал мында аялдардын чакан тобу менен балчылык кылып, балын туристтик базарда сатты. During her time there, she worked with a small group of women to build and maintain beehives and sell honey to the tourist market.
Биз эл качан келет деп күтүп отурдук, күтүп отурдук, жана акыры улгайган кишилердин тобу холго кирип келишти. We waited and waited for people to show up, and finally, a group of older people walked into the hall.
Мисалы, таштандылардан арылуу көйгөйүн чечүү үчүн, жарандардын тобу таштандыларды чогултуу бригадасын уюштура коюшат. For example, a citizens’ group pulls together a clean up crew to deal with the problem of garbage collection.
Эсеп ачкан маалыматтарыңыздарды (колдонуучунун аты, шартбелги жана жашырын суроо-жооп комбинациясын) коопсуз жайда сактаңыздар. Keep your information to access the account (user name, password, and a combination of a secret question and answer) in a safe place.
Ишке жарактуу жыгачтар - эл чарбасынын жана калктын муктаждыгы үчүн жыгачтардан иштелип чыгуучу, токой материалдарынын кеңири тобу. Industrial timber is a large group of forest materials processed from timber both for economy and people.
Киностудиялардын тобу цифралык технологияны толугу менен кинотеатрларга жайылтуу максатында «Цифралык фильм демилгесин» сунуш кылышкан. The Digital Cinema Initiative was put forth by a group of studios to bring digital technology all the way to theaters.
Биз жамааттардын лидерлеринин тобу менен топтошуп кол салууну талкуулоо үчүн эң башында чогулткан жыйналыштардын бири күнү бүгүнкүдөй эсимде. I still remember one of the very first meetings we put together to discuss gang violence with a group of community leaders.
Дирборнда жана башка жерлерде жашаган арабдардын көбү мусулман эмес, христиан, ал эми Лос-Анжелесте жашаган америкалык ирандыктардын бир тобу иудей. Many of the Arabs living in Dearborn and elsewhere are Christian, not Muslim, and a number of Iranian Americans living in Los Angeles are Jewish.
Мамлекеттик кызматтын кадрлар резерви (мындан ары - кадрлар резерви) - бул мамлекеттик кызматтын мамлекеттик административдик кызмат орундарын ээлөөгө атайын түзүлгөн талапкерлердин тобу. The civil service personnel reserve (hereinafter referred to as the personnel reserve) shall be a group of candidates specially formed to fill public positions in the civil service.
Жана бир күнү Чикагонун Түштүк Жагындагы чиркөөлөрдүн тобу мага болот чыгарган ишкалардын жабылышынан жапа чеккен жамааттарда коомчулукту уюштуруучу болуп иштеп турууга жумуш сунуш кылышты. And one day, a small group of churches on the South Side of Chicago offered me a job to come work as a community organizer in neighbourhoods that had been devastated by steel plant closings.
Экинчиден, актуалдуу милдет катары бардык кызматтарда иштеген кызматкерлердин аярлуу тобу үчүн колдоо көрсөтүүнүн социалдык чараларын ишке киргизүү, квалификациясын жогорулатуу, кызмат абалынан көтөрүү актуалдуу милдет катары каралган. Secondly, the introduction of special measures to support vulnerable groups at all stages of work, i.e. recruitment, the improvement of professional skills and promotion, were considered actual tasks.
Илгерки мусулман коомчулугу же умма, он жетинчи кылымда Меккеде куугунтукка алынган азчылыктар тобу болгон.Бизге маалым болгондой, Мухаммед өзүнүн жактоочулары менен бирге, Кудайга ишенгендердин коомчулугун түзүү үчүн, Ясрибке же азыркы Мединага кетүүгө а The earliest Muslim community or ummah had its origins in the seventh century as a persecuted minority in Mecca As is well-known,, Muhammed and his followers eventually left Mecca for Yathrib, or what is today Medina, in order to establish a community of
МКБАда (АДГСте) жана бүтүндөй мамлекеттик кызмат тутумундагы кызматкерлердин аялуу тобу үчүн кошумча окутуу мүмкүнчүлүгүн берүү боюнча атайын чаралар менен бирге (мисалы, улуттук кадрлар резервинде орундарды квоталоо), бүтүндөй чечимдерди кабыл алуу деңгэ - develop and implement actions for reaching a gender balance at decision-making levels in the Civil Service Agency and the public service sector in general, including special actions for assuring additional training for vulnerable groups (e.g. to introdu
Изилдөөчүлөр тобу жана Ачык ой-пикир коомдук фондунун кызматкерлери - Дмитрий Кабак, Гүлшайыр Абдирасулова, Алмаз Эсенгелдиев маалыматтарды чогултууга, серепти даярдоого жардам берген бардык адамдарга: диний жана коомдук уюмдардын, академиялык институттар Research team and staff members of Open Viewpoint Public Foundation – Dmitry Kabak, Gulshair Abdirasulova, Almaz Esengeldiev - appreciate the support provided by the representatives of religious and public organizations, academia, public authority and exp
Бул изилдөөнүн жүрүшүндө министрликтердин ортосунда кызмат акыга салыштырмалуу талдоо жүргүзүүдө изилдөө тобу ийгиликке жетишкен жок, анткени МБО учун статистикалык отчет берүүнүн жылдык формалары мамлекеттик кызматчылардын кызмат акысы жөнүндө гендердик- Both of the factors form an overall picture of a firm gap between "female" and ' male" salaries, thus it is necessary to note the trend of increasing the disproportionThe efforts of the research group to conduct a comparative analysis of the salaries betw
Коммерциялык банктардын тобу, алардын өкүлдөрү суверендүү карыз алуучулардын карызын реструктуризациялоо боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн мезгил-мезгили менен жолугушуп турат. Лондон клубу Париж клубуна салыштырууга боло тургандай уюштуруу негизине ээ эмес.
Чогуу жашап, биргелешип чарба жүргүзүшкөн, кирешелерин жана мүлктөрүн толугу менен же анын бөлүгүн бириктирген, товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн айрым бир түрлөрүн биргелешип керектеген (айрыкча турак жайды жана тамак-ашты) жеке адам же адамдар тобу. Үй чарбалары кандай болбосун экономикалык ишкердикти, анын ичинде өндүрүштү жүргүзө алат.
Бул, эки же бир нече акча бирдиктеринин, ар кайсы өлкөлөрдүн валюталарынын катышы, ал товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн белгилүү бир тобуна карата алардын сатып алуу жөндөмдүүлүгү боюнча белгиленет. Сатып алуу жөндөмдүүлүк паритети товарлардын белгилүү бир тобу боюнча белгиленген жеке жана бардык коомдук продукт боюнча белгиленген жалпы болушу мүмкүн. Мисалы, керектөө товарларынын бир эле топтому, айталык керектөө куржуну 1500 сом жана 50 АКШ доллары турат дейлик, анда сатып алуу жөндөмдүүлүк паритети 1 500 : 50 = 1 доллар үчүн 30 сомду түзөт.

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: