Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: берилме булагы

Кыргызский Английский
Биздин тирилигибиздин булагы жана саякатыбыздын аягы. The source of our being and the end of our journey.
Биринчиден, ал баалуулук тууралуу түшүнүктөрдүн булагы. First, it has been a source of substantive judgements on matters of value.
Булардын экөөндө тең маалымат булагы полиция экенин аудитория билет. In both cases, the audience can tell that the source of the information is the police.
Аалам Жахабанын кубаттуу энергиянын жана чексиз күчтүн булагы экенинен да кабар берип турат (Ыш. 40:26). The universe also gives proof that Jehovah is the Source of dynamic energy and inexhaustible power. (Isa. 40:26)
Мындай болгон учурда өтө коркунучтун булагы келтирген зыян үчүн жоопкерчиликти ал булакты укукка каршы ээ болгон жак тартат. In such instances, persons who unlawfully got into possession the source of excessive danger shall bear liability for harm inflicted by this source.
Жалпысынан айтканда, документтер бийликтин жашоо булагы болуп эсептелгендиктен, адистешкен кабарчылар аларды таап, аңдай билүүгө тийиш. In general, documents are the lifeblood of government, so beat reporters must be able to obtain them and understand them.
Мезгилдүү басылмаларга, маалыматтык теле-радиопрограммаларга эркин жетүү, ошондой эле мыйзам тарабынан каралган учурларда маалымат алуунун булагы менен таанышуунун мүмкүнчүлүгү да маалыматтын ачыктыгына кирет. Openness of information shall include free access to the press, informative TV and radio programs, as well as a possibility to study the information sources in cases provided by law.
Массалык маалымат каражаттары жарыяланып жаткан маалыматтардын ынанымдуулугун текшерүүгө милдеттүү жана анын ынанымдуулугу үчүн мыйзамдарда белгиленген тартипте маалыматтын булагы менен биргелешип жоопкерчилик тартат. Mass media shall check the authenticity of the published information and shall be liable jointly with the source of information for its authenticity in conformity with a procedure, established by law.
Кыргыз Республикасында жеке менчик адамдын ажыралгыс укугу, анын бакубат турмушунун, ишкердик жана чыгармачылык жигеринин табигый булагы, экономикалык жана жеке көз карандысыздыгынын кепилдиги катары таанылат жана камсыз кылынат. Private ownership in the Kyrgyz Republic is recognized and guaranteed as an inalienable human right, as a natural source of one's welfare, business and creative activity, and as a guarantor of one's economic and personal independence.
Он төрт жаштан он сегиз жашка чейинки курактагы өспүрүмдөрдө зяндын ордун толтуруу үчүн жетиштүү мүлк же башка киреше булагы болбогон учурда, зыяндын орду эгер зыян алардын күнөөсү боюнча келип чыкпагандыгы далилденсе, анын ата-энеси (асырап алгандары) же In the event when a minor in the age of fourteen through eighteen does not have property or other income sufficient for compensation of harm, his parents (foster parents) or trustees must compensate harm in full or in part, unless they prove that the harm
Албетте, Хайектин жалпы укук назарияты табият мыйзамынан айырмаланып турат, Хайектин либералдык скептицизми аны абсолюттук жана бүткүл дүйнөлүк принциптерге баш ийдирбейт, бирок анын белгилүү бир буйрукту, мыйзамдын бирден-бир булагы (чынында эле жеке баш Of course, Hayek’s jurisprudence is not quite of a natural law type, his liberal scepticism deters him from a commitment to absolute and universally binding principles, but his rejection of specific command as the sole source of law (indeed the sovereign’
Өздүк жана карыздык каражаттардын булагы, алардын максаттуу багытталышы эске алынган бухгалтердик эсепке алуу эсептери. Каражат булактарынын көбөйүүсү пассивдүү эсептерде кредит боюнча, ал эми азаюусу – дебет боюнча жазылат. Эсептер боюнча кредиттик сальдо баланс пассивинде көрсөтүлөт.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: