Меню
Эл-Сөздүк

adopt

[э‘допт]
v.
1. кабыл ал-;
2. өздөштүр-;
3. багып ал-
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: adopt

Английский Кыргызский
adopt amendments to Articles 22 to 26. 22-26-беренелерге оңдоолорду кабыл алат.
Obligation to adopt the necessary measures. Зарыл чараларды кабыл алуу милдеттенмеси.
adopt the financial regulations of the Union. Союздун финансылык регламентин кабыл алат.
(5) The Assembly shall adopt its own rules of procedure. (5) Ассамблея өзүнүн жол-жобо эрежелерин кабыл алат.
The Executive Committee shall adopt its own rules of procedure. Аткаруу комитети өзүнүн жол-жоболорунун эрежелерин кабыл алат.
through our authorized representatives, hereby adopt this Constitution. өзүбүздүн ыйгарым укуктуу өкүлдөрүбүз аркылуу ушул Конституцияны кабыл алабыз.
9) adopt decisions or participate in their preparation and consideration; 9) чечимдерди кабыл алууга же аларды даярдоого жана карап чыгууга катышууга;
determine the program and adopt the biennial budget of the Union, and approve its final accounts. программаны аныктайт, Союздун үч жылдык бюджетин кабыл алат жана анын финансылык отчетун бекитет.
Set your mobile telephone to the mode of micro-shoot or adopt an external micro-lens for close shooting; шайма-шай телефонуңарды микротартуу абалына орноткула, же тышкы микролинзасын жакынкы атуу γчγн жакындаткыла;
The recommendations are focused on the necessity to adopt special measures to support the under represented sex. Бул көрсөтмөлөрдө аз санда сунуш кылынгандарды колдоо боюнча атайын чаралардын топтомун кабыл алууга негизги басым жасалган.
National Bank shall adopt normative acts towards the requirements for transactions between micro-finance company and affiliated person. Улуттук банк микрокаржы компаниясы менен байланышы бар жактын ортосунда жүргүзүлүүчү иш аракеттерге карата талаптар боюнча ченемдик актыларды кабыл алууга тийиш.
(1) Any country party to this Convention undertakes to adopt, in accordance with its constitution, the measures necessary to ensure the application of this Convention. (1) Ушул Конвенциянын катышуучусу болуп эсептелүүчү ар бир өлкө өзүнүн Конституциясына ылайык ушул Конвенцияны колдонууну камсыз кылуу үчүн зарыл чараларды кабыл алууга милдеттенет.
In the considerable year the Provisional Government of the Kyrgyz Republic had to adopt a number of decrees for support of aggrieved entrepreneurs and reconstruction of destroyed cities, in particular: Кароого алынып жаткан жылы Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтү каргашалуу окуялардан жапа чеккен ишкерлерди колдоого алуу жана талкаланган шаарларды калыбына келтирүү боюнча бир катар декреттерди кабыл алууга мажбур болгон, атап айтканда:
Local keneshes and their executive bodies, within the limits of their powers established by the Constitution and legislation of the Kyrgyz Republic adopt acts binding for implementation on their territory. Жергиликтүү кеңештер жана алардын аткаруучу органдары Кыргыз Республикасынын Конституциясы жана мыйзамдары менен белгиленген өз ыйгарым укуктарынын чектеринде өз аймактарында милдеттүү түрдө аткарылуучу актыларды кабыл алат.
The Legislative Assembly of Jogorku Kenesh of the Kyrgyz Republic shall be entitled, in forest relations regulation, to adopt, amend, and cancel the Laws of the Kyrgyz Republic relating to regulation of forest relations. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Мыйзам чыгаруу жыйынынын токой мамилелерин жөнгө салуу жагында карамагына токой мамилелерин жөнгө салуу боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарды кабыл алуу, өзгөртүү, толуктоо, жокко чыгаруу кирет.
The Jogorku Kenesh of the Kyrgyz Republic upon request by the Government of the Kyrgyz Republic may allow the Government of the Kyrgyz Republic to adopt resolutions on issues referred to the jurisdiction of the Jogorku Kenesh of the Kyrgyz Republic. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн өтүнүчү боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин карамагына берилген маселелер боюнча токтомдорду кабыл алууга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө уруксат бериши мүмкүн.
In exceptional cases, for the purposes of protecting economic interests of the Kyrgyz Republic, the Pavitel'stvo of the Kyrgyz Republic has the right to adopt temporary measures related to taxation, by way of changing rates of some taxes and other obligat Кыргыз Республикасынын экономикалык таламдарын коргоо керек болгон өзгөчө учурларда Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине дароо билдирүү менен айрым салык жана башка милдеттүү төлөмдөрдүн өлчөмүн өзгөртүү аркылуу салык салу
If the President of the Kyrgyz Republic is unable to carry out his duties due to illness, the Jogorku Kenesh of the Kyrgyz Republic is to adopt a decision on early dismissal of the President of the Kyrgyz Republic from office based upon the conclusion of Кыргыз Республикасынын Президенти ооруп калгандыгына байланыштуу өз милдеттерин аткара албаган учурда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши өзү түзүүчү мамлекеттик медициналык комиссиянын корутундусунун негизинде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин д
Local administrations shall provide organizational, technical and financial support to partnerships on a contractual basis and shall assist groups wishing to convert their building or buildings to partnerships, or shall adopt other incentives to encourage Бийликтин жергиликтүү органдары келишимдердин негизинде шериктиктерге уюштуруучулук, техникалык, материалдык колдоо жана өзүнүн имараттарын же имаратын шериктикке кайра уюштурууну каалаган топторго көмөк көрсөтөт же шериктиктерди түзүүнү кубаттаган башка
National Bank has the right to adopt normative acts setting out qualification requirements for the following positions in micro-finance company that attracts deposits: Board of Directors members, Board members, managers of large structural divisions and c Улуттук банк аманаттарды тартууну ишке ашырган микрокаржы компаниясынын төмөндөгү кызматтары боюнча квалификациялык талаптарды белгилөөчү ченемдик актыларды кабыл алууга укуктуу: Директорлор кеңешинин мүчөлөрү, Башкарманын мүчөлөрү, ири түзүмдүк бөлүктөрд

Также найдены следующие похожие слова на Английском языке
strtoupper(EN)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: