Меню
Эл-Сөздүк

Обменные бюро

Чекене рынокто чет өлкө валютасын сатып алып жана саткан институционалдык бирдик.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Обменные бюро

Русский Кыргызский
Международное бюро. Эл аралык бюро.
Лотос социального бюро «Лотос» социалдык бюросу
Бюро Союза, Директор Бюро. Союздун Бюросу, Бюронун директору.
Преемственность Бюро Союза. Союздун Бюросунун ордун басуучулук.
Где находится бюро находок и потерь? Табылгалар кеңсеси кайсы жерде?
Международное бюро издает ежемесячный журнал. Эл аралык бюро ай сайын журнал чыгарып турат.
Страна, которая спор до суда уведомляет Международное бюро. Арыз берген өлкө Соттун кароосуна берилген талаш-тартыш жөнүндө Эл аралык бюрого кабарлоого тийиш.
Международное бюро выполняет любые другие возложенные на него. Эл аралык бюро ага жүктөлгөн башка бардык милдеттерджи аткарат.
продажа или роялти от, публикации Международного бюро, относящихся к Союзу. Союзга тиешелүү болгон Эл аралык бюронун жарыялоолорун сатуудан жана мындай жарыялоолорго укуктарды өткөрүп берүүдөн келип түшүүлөр.
Департамент государственной • БЮРО оф международных информационных программ АКШ МАМЛЕКЕТТИК ДЕПАРТАМЕНТИ • ЭЛ АРАЛЫК МААЛЫМАТ ПРОГРАММАЛАРЫНЫН БЮРОСУ
Международное бюро должно поставить об этом в известность остальные страны Союза. Эл аралык бюро бул жөнүндө Союздун калган өлкөлөрүнө кабарлоого тийиш.
сборов и платежей за предоставляемые Международным бюро услуги, относящиеся к Союзу. (ii) Союзга таандык болгон Эл аралык бюронун кызмат көрсөтүүлөрү үчүн жыйымдар жана төлөмдөр.
Международное бюро собирает и публикует информацию, касающуюся охраны авторских прав. Эл аралык бюро автордук укуктарды коргоого тиешелүү маалыматтарды чогултат жана жарыялайт.
В частности, Международное бюро выполняет функции секретариата различных органов Союза. Эл аралык бюро, атап айтканда Союздун ар кандай органдарынын катчылыгынын милдеттерин аткарат.
Бюро международных информационных программ Государственного департамента США издает eJonrnal США. АКШ Мамлекеттик департаментинин Эл аралык маалымат программаларынын бюросу АКШ электрондук журналынын логотиби менен ай сайын электрондук журнал чыгарат.
Обменные операции между сом и другими валютами на территории Кыргызской Республики, не должны быть ограничены. Кыргыз Республикасынын аймагында сомду чет өлкөлүк валютага алмаштыруу боюнча операцияларга чек коюлбайт.
Международное бюро проводит исследования и оказывает услуги, предназначенные облегчить охрану авторских прав. Эл аралык бюро изилдөөлөрдү жүргүзөт жана автордук укуктарды коргоону жеңилдетүүгө арналган кызматтарды көрсөтөт.
Международное бюро, по запросу, предоставлять информацию, чтобы любой стране Союза сведения по вопросам охраны авторских прав. Эл аралык бюро Союздун өлкөлөрүнүн кайсынысынын болбосун сурамдары боюнча автордук укуктарды коргоо маселелери боюнча маалыматтарды кабарлайт.
Каждая страна Союза незамедлительно передает Международному бюро все новые законы и официальные тексты, относящиеся к охране авторских прав. Союздун ар бир өлкөсү кечиктирбестен Эл аралык бюрого ар бир жаңы мыйзамдын текстин жана автордук укукту коргоого тиешелүү бардык расмий тексттерди берет.
разработать и представить на рассмотрение проект постановления о порядке присвоения специальных званий работникам бюджетной сферы КР Суды бюро. Кыргыз Республикасынын сотторунун аппараттарынын мамлекеттик кызматчыларына атайын класстык чендерди берүүнүн тартиби жөнүндө Жобонун долбоорун иштеп чыксын жана кароого киргизсин.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: