Меню
Эл-Сөздүк

Макроэкономическая политика

Туруктуулукка жетишип, аны колдоп туруу жана ишенимдүү илгерилөө максатында бүтүндөй экономиканы жөнгө салууга багытталган мамлекеттин иш-аракети.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Макроэкономическая политика

Русский Кыргызский
Местная политика Жергиликтүү саясат
Фискальная политика. Бюджет-салык саясаты.
Достаточно политика !!! Эч бир саясат жүргүзбөгүлөчү!!!
Правительство и политика Бийлик жана саясат
Страховая Общим Политика Башкы полис боюнча камсыздандыруу
Правительственная политика Мамлекеттик саясат
Базовая валютный Тенденции Политика Акча-насыя саясатындагы негизги тенденциялар
Политика также сильно угрозой задачи под рукой. Саясат да алдыдагы милдеттерге аткарылбачудай чоң коркунучтарды жаратты.
Денежно-кредитная политика является центром экономической политики. Каржы саясаты экономикалык саясаттын борбору.
Денежно-кредитная политика является центром экономической политики. Каржы саясаты - экономикалык саясаттын борбору.
Политика в таких условиях просто конфликт между отдельными проблемами. Мындай шарттарда, саясат жөн гана өзгөчө кызыкчылыктардын ортосундагы кагылышуу болгон.
Даниэль хочет стать Ближний Восток переговорщик и политика производителя. Даниел Жакынкы Чыгыш маселелери боюнча сүйлөшүү өткөрүүчү жана саясат жүргүзүүчү болууну каалайт.
После аль, истинный либерал секуляризм хочет только секуляризовать политика, а не частную сферу. Кантсе дагы, анык либералдык динден четтөө иш-аракети жеке чөйрөнү эмес, саясатты динден четтетүүнү каалайт.
При осуществлении прав по такому контракту эта политика должна быть представлена ​​к страховщику. Мындай келишим боюнча укукту ишке ашырууда мындай полисти камсыздандыруучуга сунуш кылуу зарыл.
Совокупность путей (каналов), по которым денежно-кредитная политика (ДКП) оказывает влияние на экономику. Акча-кредит саясаты экономикага таасирин тийгизе турган ыкмалар (каналдар) жыйындысы.
В 2008-2009 гг фискальная политика была, в большей степени, ориентирована на реформирование налоговой политики. 2008-2009-жылдары бюджет-салык саясаты көбүнчө салык саясатын реформалоого топтоштурулган.
"Следуйте за деньгами" хороший совет для всех журналистов, но особенно для тех, которые освещают Правительство и политика. «Акчанын артынан ээрчи» деген - бардык журналисттер үчүн жакшы кеңеш, бирок бийлик жана саясат тууралуу жазып жүргөн кабарчылар үчүн бул өтө маанилүү.
Считается так же, что у женщин более управленческой и аналитической потенциал и что политика традиционно мужской задачей. Ошону менен бирге эле бул жерде, эркектер башкарууга жана анализ жүргүзүүгө кыйла жөндөмдүүрөөк жана саясат жалаң эркектердин иши деген түшүнүк калыптанган.
Во многих странах политика равных возможностей в сфере занятости является недавно представила и его результаты не хорошо изучены. Көптөгөн мамлекеттерде ишке кабыл алууда бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн саясаты жакынкы убактарда эле түзүлгөн жана анын натыйжалары жетишсиз иликтенген.
Строгая целом правительство бизнес-инкубатор политика / инкубации de¬veloped, которая должна быть частью Национальной программы занятости. Бизнес-инкубациялоонун жалпы мамлекеттик саясаты иштелип чыгууга тийиш, ал иш менен камсыздоого көмөктөшүүнүн улуттук программасынын бөлүгү болуп калышы керек.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: