Меню
Эл-Сөздүк

Валютный курс

Бир өлкөнүн акча бирдигинин башка өлкөнүн акча бирдигинде туюндурулган баасы
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Валютный курс

Русский Кыргызский
Выберите курс Курсту тандоо
Курс на 2020 Среди отголоски прошлого Тарых күүсү менен келечекке - 2020 -жылга карай жол
Базовая валютный Тенденции Политика Акча-насыя саясатындагы негизги тенденциялар
И Международный валютный фонд сделал это, вы знаете. Өзүңөр билгендей, Эл аралык валюта фондусу так ушундай кылган.
Обменный курс, который устанавливается и поддерживается государством. Мамлекет тарабынан белгиленген жана колдоого алынган алмашуу курсу.
Банк Кыргызстана объявляет официальный курс обмена между сомов и других валют. Кыргыз банкы башка мамлекеттердин акча бирдиктерине карата сомдун расмий курсун жарыялайт.
Валютный режим, согласно которому курсообразование происходит на основе спроса и предложения на рынке. Курсту аныктоо ага ылайык рыноктогу суроо-талап жана сунуштун негизинде жүргөн валюта режими
Степень изменчивости рыночных индикаторов, таких как обменный курс, процентные ставки, биржевые котировки Алмашуу курсу, пайыздык чендер, биржалык котировкалар сыяктуу рыноктук индикаторлордун өзгөрүү деңгээли
Обучение критическому мышлению: факультативный курс в школьных программах Азербайджана, Кыргызстана и Украины «Сын көзкарашта ойлонууга үйронобүз: Азербайжандын, Кыргызстандын жана Украинанын багыттык мектептериндеги тандоо курсу»
В исследовании интервьюеры дали учебный курс трехдневный состоящую из двух частей - теоретической и практической. Интервьюерлерди окутуу үч күнгө созулган. Нускама эки - теориялык жана практикалык бөлүктөн турган.
Курс, по которому одна валюта обменивается на другую с поставкой немедленно или на второй рабочий день после заключения сделки. Бир валюта экинчисине дароо берүү же бүтүмгө келишилгенден кийинки экинчи жумуш күнү эле берүү шартында алмаштырылган курс.
Учебный курс трехдневный (10-13 мая) был проведен для аутрич-работников 10 CARHAP грантополучателей с участием национальных консультантов по снижению вреда. Зыянды азайтуу чөйрөсүндө улуттук консультанттардын катышуусу менен ВСБААПтын 10 грант алуучу-уюмдарынын аутрич-кызматкерлери үчүн (10-13- май) үч күндүк тренинг уюштурулган.
Поэтому, реальный эффективный обменный курс сома увеличился на 3,3 процента в годовом на сегодняшний день и сделал 106.4 по состоянию на конец октября 2010 года. Ошентип, сомдун реал¬дуу эффективдүү алмашуу курсу жыл башынан тартып 3,3 пайызга көбөйүү менен 2010-жылдын октябрь айынын акырына карата 106,4 түзгөн.
Целенаправленное воздействие центрального банка страны на валютный рынок и валютный курс, осуществляемое путем продажи или покупки банком иностранной валюты. Өлкөнүн борбордук банкынын чет өлкө валюталарын сатып алуу же сатуу аркылуу валюта рыногуна жана валюта курсуна максаттуу таасир этүүсү.
Номинальный эффективный курс, скорректированный на изменение уровня цен в стране относительно стран-партнеров по торговле, включенных в рассматриваемую группу стран. Өлкөдөгү баа деңгээлинин өзгөрүүсүнө кароого алынып жаткан өлкөлөр тобунда соода боюнча өнөктөш өлкөлөрдөгүгө салыштырганда, өзгөрүүсүнө корректировкаланган номиналдык эффективдүү курс.
Невзирая на курс доллара США, увеличение кредитного портфеля составил 2,9 процента за январь-ноябрь 2010 года; в то же время, снижение валютных кредитов составила 9,8 процента. АКШ долларынын курсунун өсүшүн эске албаганда, 2010-жылдын январь-ноябрь айларынын ичинде насыя портфелинин өсүшү 2,9 пайыз чегинде катталган, мында валюталык насыялардын кыскаруусу 9,8 пайызды түзгөн.
Валютный кризис, денежная проблема, которая стоит перед миром сегодня связано с тем, что правительства думают, что они вольны делать все что угодно в отношении денег, вы знаете. Дүйнө жүзүндө болуп жаткан каржы капсалаңы, ошондой эле акчага байланыштуу көйгөйлөр, өкмөттүн акча жаатында каалаган нерсени жасай алам деген ишениминин негизинде келип чыгат.
В целом за первый квартал 2010 года официальный курс доллара США по отношению к SOM увеличилась на 2,6 процента до 45.2203 сом / доллар США (в первом квартале 2009 года - на 8,1 процента до 42.6295 сом / доллар США). Бүтүндөй алганда 2010-жылдын 1-чейреги ичинде АКШ долларынын сомго карата эсептик курсу 2,6 пайызга, 45,2203 сом/АКШ долларына чейин өскөн (2009-жылдын биринчи чейрегинде 8,1 пайызга, 42,6295 сом/АКШ долларына чейин).
выше специализированных абитуриентов, взяв курс экономическое или юридическое образование и имеющий по меньшей мере три года опыта работы в области экономики, финансов, расчетов и анализа, контроля и аудита или права. экономикалык же юридикалык адистик боюнча жогорку же атайын орто билимге ээ болгон жана экономикалык, каржылык, эсепчилик-аналитикалык, көзөмөлдүк-текшерүүчү же укуктук иште үч жылдан кем эмес тажрыйбасы бар;
Например, средний обменный курс сома в октябре 2010 года по сравнению с декабрем 2009 года девальвировали против тенге на 6,5 процента, китайский юань - на 7,8 процента, в долларах США - на 5,7 процента, и российскому рублю - на 3,2 процента. Алсак, 2010-жылдын октябрь айында сомдун орточо курсу 2009-жылдын декабрь айындагы орточо курска салыштырганда казак тенгесине карата 6,5 пайызга, кытай юанына карата 7,8 пайызга, АКШ долларына карата 5,7 пайызга, орус рублине карата 3,2 пайызга нарксызда

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: