Э-создук - мультиязычный онлайн словарь Поздравляем с днем государственного языка  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
<->
 
Яндекс переводчик <->
История Ваших переводов:
 
 
История/закладки
Онлайн инфо/переводы
Онлайн переводчик
Найденные
Перевод/результат для - Электрондук акча
 • Электрондук акча
 • Электрондук акча агенти
 • Электрондук акча акцептанты
 • Электрондук акча дистрибьютору
 • Электрондук акча процессинги
 • Электрондук акча эмиссиясы
 • Электрондук акча эмитенти
 • Электрондук акча ээси
 • Электрондук акчаларды эсепке алуу боюнча банктык эсеп
 • Электрондук акчаны айландыруу
 • Электрондук акчаны пайдалануу менен эсептешүү системасы
 

Электрондук акча

 
Денежная стоимость, которая хранится в электронном виде на программно-техническом устройстве (предоплаченные карты, виртуальные предоплаченные карты и электронный кошелек яывляются инструментами (носителями) электронных денег) и принимается в качестве средства платежа за товары/услуги организации-эмитента электронных денег и организаций акцептантов.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов:(бета) Электрондук акча

КыргызскийРусский
Өлкө чегинен тышкары резидент эместер тарабынан чыгарылган (эмитирленген) электрондук акча.Электронные деньги, выпущенные (эмитированные) нерезидентами за пределами страны..
Электрондук акчанын жүгүртүлүшүн камсыз кылган чогуу алгандагы банктык жана башка институттар, аппараттык-техникалык каражаттар, эрежелер жана жол-жоболор.Совокупность банковских и иных институтов, аппаратно-технических средств, правил и процедур, обеспечивающих обращение электронных денег..
Электрондук акча калдыгынан ашпаган суммада нак же нак эмес акчага алмаштыруу операциясы. Айландыруу банктын аралыкта орнотулган жабдуулары аркылуу ишке ашырылышы мүмкүн.Операция обмена электронных денег на наличные или безналичные денежные средства, не превышающие остаток хранимой на них суммы электронных денег. Погашение может производиться с применением периферийных устройств банка..
Электрондук акчаларды тескөө укугуна ээ жана аларды акцептанттар тарабынан сунушталган товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн эсептешүүлөрдү жүзөгө ашырууда пайдаланган адам.Лицо, распоряжающееся электронными деньгами и использующее электронные деньги при осуществлении расчетов за предоставленные товары и услуги акцептантов..
Коммерциялык банктын электрондук акчаны кийинчерээк алардын ордун жабуу мүмкүнчүлүгүн сунуштоо менен нак же нак эмес акча каражаттарына алмаштыруу аркылуу жүгүртүүгө чыгаруу иши.Деятельность коммерческого банка по выпуску электронных денег в обращение путем их обмена на наличные или безналичные денежные средства с предоставлением возможности их последующего погашения..
Электрондук акчанын суммасы жана анын ээлик кылуучуга таандыгы жөнүндө жазуусу бар программалык камсыздоону же башка программалык-техникалык түзүлүштү түшүндүргөн, электрондук акчаны сактоо жайы.Хранилище электронных денег, представляющее собой программное обеспечение или иное программно-техническое устройство, в котором имеется запись о сумме электронных денег и их принадлежности держателю..
Электрондук акчаны нак же нак эмес акча каражаттарына алмаштырууну жүзөгө ашырган жана электрондук акча эмитенти менен түзүлгөн келишимдин негизинде электрондук акчаларды кардарларга жайылткан уюм.Организация, которая производит обмен электронных денег на наличные или безналичные денежные средства и которая распространяет электронные деньги клиентам на основании заключенного договора с эмитентом электронных денег..
Агент/эл аралык электрондук акча агенти менен электрондук акчаны/эл аралык электрондук акчаны жайылтуу жана ордун жабуу боюнча операцияларды жүзөгө ашырууга субагенттик келишим түзгөн юридикалык жак же жеке ишкер.Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключивший субагентский договор с агентом/агентом международных электронных денег на осуществление операций по распространению и погашению электронных денег/международных электронных денег..
Банк тарабынан ачылган эсеп, ал чыгарылган электрондук акча боюнча акча каражаттар суммасын чегерүү жана электрондук акчанын ордун жабуу үчүн аларды эсептен алып салуу операцияларын ишке ашырууда гана пайдаланылат.Счет, открытый банком, который используется только для проведения операций по зачислению суммы денежных средств по выпущенным электронным деньгам, и по списанию денежных средств для погашения электронных денег..
Бул ээлик кылуучуга электрондук акчаны пайдалануу менен төлөмдөрдү жүзөгө ашыруу үчүн өз электрондук капчыгынан пайдалана алуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылган инструмент (персоналдык компьютер, планшет, уюлдук телефон же башка түзүлүш).Это инструмент (персональный компьютер, планшетный компьютер, мобильный телефон или иное устройство), обеспечивающий держателю доступ к своему электронному кошельку для осуществления платежей с использованием электронных денег..
Эсептешүү системасынын катышуучулары ортосунда түзүлгөн тиешелүү келишимдерге ылайык, өзүндө электрондук акчаларды пайдалануу менен ишке ашырылган операциялар тууралуу маалыматтарды топтоону, иштеп чыгууну жана аларды катышуучуларга жөнөтүүнү камтыган иш.Деятельность, включающая в себя сбор, обработку и рассылку информации участникам об операциях с электронными деньгами, предусмотренных соответствующими договорами между участниками системы расчетов с использованием электронных денег..
Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык, электрондук акчаны чыгарган банк менен түзүлгөн агенттик келишимдин негизинде электрондук акчаны нак же нак эмес акча каражаттарына алмаштырган, электрондук акчаны жайылтууну ишке ашырган юридикалык жак же жеке ишкер.Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, который производит погашение (обмен) электронных денег на наличные или безналичные денежные средства, распространяет электронные деньги, на основании заключенного агентского договора с банком, выпустившим электронные деньги, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики..
Улуттук банктын электрондук акчаны чыгаруу лицензиясына ээ жана электрондук акчаны нак акчага айландырууга ээлик кылуучулардын электрондук акчанын ордун жабуу боюнча шартсыз жана кайтарып алынгыс милдеттенмесин өзүнө алган, электрондук акчаны чыгарууну жүзөгө ашырган коммерциялык банк.Коммерческий банк, осуществляющий выпуск электронных денег, имеющий лицензию Национального банка на выпуск электронных денег и принимающий на себя безусловное и безотзывное обязательство по погашению электронных денег держателям, предъявляющим электронные деньги к обналичиванию..
Агент же электрондук акча чыгарган эмитент - коммерциялык банк менен түзүлгөн келишимге ылайык, электрондук акча менен операциялар ишке ашырылгандыгын тастыктаган документтерди тариздөө менен товарлар же кызмат көрсөтүүлөргө төлөө үчүн электрондук акчаны кабыл алган юридикалык жак же жеке ишкер.Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, который в соответствии с заключенным договором с агентом или коммерческим банком-эмитентом электронных денег принимает электронные деньги для оплаты товаров или услуг с составлением документов, подтверждающих совершение операций с электронными деньгами..
Эквайер менен түзүлгөн келишимге ылайык товарлар же кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөөгө карттарды, электрондук акчаларды кабыл алган жана карттар, электрондук капчык аркылуу операциялар ишке ашырылгандыгын тастыктаган документтерди түзүү менен нак акча каражаттарын берген юридикалык жак же жеке ишкерЮридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которое(ый) в соответствии с заключенным с эквайером договором принимает карты, электронные деньги для оплаты товаров или услуг и выдает наличные денежные средства с составлением документов, подтверждающих совершение операций с картами и электронными кошельками..
Электрондук түрдө сакталган (алдын ала төлөнгөн карттар, виртуалдуу алдын ала төлөнгөн карттар жана электрондук капчык-электрондук акча инструменти болуп саналат) жана акцептанттар уюмунун жана электрондук акча эмитенти-уюмунун товарлар/кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөм каражаты катары кабыл алынган акча наркы.Денежная стоимость, которая хранится в электронном виде на программно-техническом устройстве (предоплаченные карты, виртуальные предоплаченные карты и электронный кошелек яывляются инструментами (носителями) электронных денег) и принимается в качестве средства платежа за товары/услуги организации-эмитента электронных денег и организаций акцептантов..
Система тарабынан генерирленген жана алар системада алгачкы каттоодон өтүү учурунда ыйгарылган электрондук капчык эсебинин уникалдуу номери. Электрондук капчыктын идентификациялык номери аркылуу анын ээси электрондук акчасы боюнча акча каражаттарынын жылышы жана капчыктагы калдык акча каражаттары жөнүндө маалымат алуу, ошондой эле зарылчылык келип чыккан учурда капчыкты блокировкалоо мүмкүнчүлүгүнө ээ.Уникальный номер счета электронного кошелька, который генерируется системой и присваивается при их первоначальной регистрации в системе. По идентификационному номеру электронного кошелька держатель имеет возможность получить информацию о движении денежных средств по его электронным деньгам и остатке в его кошельке, а также производить блокировку кошелька в случае необходимости..

Получить все переводы слова - "Электрондук акча" по направлению Кыргызский-Русский.
Найти все переводы слова "Электрондук акча" на Кыргызском языке из всех словарей в системе - Эл-Сөздүк

Хотите добавить свой перевод для слово: "Электрондук акча"? Ввойти


Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук:
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru