Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям

Кассалык терминал

Устройство для снятия наличных денежных средств с банковского счёта с помощью карты
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Кассалык терминал

Кыргызский Русский
терминал Терминал
1) Кыргыз банкы тарабынан лицензиялануучу банктар жана каржы-кредиттик мекемелер үчүн кассалык операцияларды жүргүзүүнүн тартибин иштеп чыгат жана бекитет; 1) разработать и утвердить порядок проведения кассовых операций для банков и финансовых учреждений, лицензируемых Банком Кыргызстана;
Кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоочулардын дарегине төлөмдөрдү нак жана нак эмес түрдө өткөрүүнү кошо алганда, банк кардарларынын, карт ээлеринин, сервистен пайдалануучулардын нак акча каражаттарын депондоштуруу (кабыл алуу)/берүү үчүн каралган терминал. Терминал, предназначенный для депонирования (приема)/выдачи денежных наличных средств клиентами банков, держателями карт, пользователями сервисов, включая проведение платежей в наличной и безналичной форме в адрес поставщиков услуг.
Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу боюнча нак эмес операцияларды аткарууга багытталган, соода-тейлөө ишканасында орнотулган, төлөм карттарынан маалыматтарды эсепке алган жана каражаттардын электрондук түрдө которулушун демилгелеген терминал. Терминал, установленный в торгово-сервисном предприятии, предназначенный для выполнения безналичных операций по приобретению (покупке) товаров и услуг, считывающий информацию с платёжной карты и инициирующий электронный перевод средств.
Адистештирилген кассалык жабдуулар, стационардык жабдуулар, чөнтөккө салып жүрүүгө каралган уюлдук түзүлүштөр, көчмө терминалдар жана кассалык аппараттар, өзүн-өзү тейлөө автоматтары (төлөмдөрдү кабыл алууга адистештирилген автоматтар жана банкоматтар), башкы процессинг менен байланыш түзүүгө, билдирүүлөрдү түзүүгө жана аларды банктын төлөм системасынын түйүнүнө жөнөтүүгө жана андан келип түшкөн билдирүүлөрдү кабыл алууга өбөлгө түзгөн, эсептешүү веб сервери. Специализированные прикассовые устройства, стационарное оборудование, мобильные устройства карманного типа, переносные терминалы и кассовые аппараты, автоматы самообслуживания (специализированные автоматы и банкоматы, предназначенные для приема платежей), а также расчетный веб сервер для авторизации транзакций в сети Интернет позволяющий устанавливать связь с главным процессингом, формировать, отправлять сообщения в сеть платежной системы банка и принимать сообщения, поступающие из неё.
Белгилүү бир адамга (жакка) кандайдыр бир аракеттерди көрүүгө укук берүү процесси.
Маалымат  технологияларында авторизациялоо аркылуу ресурстардан жана маалыматтарды иштеп чыгуу системаларынан пайдалануу укугу белгиленет жана ишке ашырылат.
Финансылык  чөйрөдө  авторизациялоо банктык төлөм карттарды, кредиттик жана башка карттарды пайдалануу учурунда жүргүзүлөт. Авторизациялоо – бул, эмитенттин карт ээсине банктык төлөм картын пайдалануу менен операцияны жүзөгө ашырууга ыйгарым укуктарын же авторлугун тастыктоо жол-жобосун түшүндүрөт, анын натыйжасында жогоруда аталган эмитенттин картын пайдалануу менен түзүлгөн эсептешүү документтерин аткаруу жагында эмитенттин эквайер алдындагы милдеттенмелери келип чыгат. Авторизациялоо автоматташтырылган (терминал аркылуу) жана добуш (телефон байланышы) аркылуу ишке ашырылышы мүмкүн. Эгерде банктык төлөм картын пайдалануу менен ишке ашырылып жаткан операция боюнча эмитент жана эквайер бир эле жак болуп саналса, авторизация эмитенттин кардарга ошол операцияны ишке ашырууга уруксаты катары эсептелинет.
Процесс предоставления определенному лицу прав на выполнение некоторых действий.
В   информационных   технологиях посредством авторизации устанавливаются и реализуются права доступа к ресурсам и системам обработки данных.
В финансовой сфере авторизация проводится при использовании банковских платежных, кредитных и иных карт. Авторизация означает процедуру подтверждения эмитентом полномочий или авторства держателя карты на проведение им операции с использованием банковской платёжной карты, в результате которой возникает обязательство эмитента перед эквайером исполнить расчётный документ, составленный с использованием карты вышеуказанного эмитента. Авторизация может быть автоматизированной (посредством терминала) и голосовой (посредством телефонной связи). В случае если по совершаемой с использованием банковской платежной карты операции эмитент и эквайер являются одним и тем же лицом, то авторизация является разрешением, предоставляемым эмитентом клиенту на совершение данной операции.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: