Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям

Карыздык каражаттар

Денежные средства, полученные заемщиком в виде займа/кредита на основе срочности, возвратности и платности.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Карыздык каражаттар

Кыргызский Русский
транспорттук каражаттар; транспортные средства;
жабдуулар, техникалык каражаттар жана материалдар. Оборудование, инструмент и материалы.
тартуулар, мураска калган каражаттар жана субсидиялар. подарки, завещанных средств и субсидий.
карыздык милдеттенмелерди (факторинг) сатып алуу жана сатуу; Купить и продать долговые обязательства (факторинг);
Резидент эместерден толук же жарым-жартылай алынган карыздык каражаттар. Заимствование средств, получаемых полностью или частично от нерезидентов.
Түзүлгөн келишимге ылайык карыздык милдеттенме төлөнүүгө тийиш болгон күн. Дата, на которую долговое обязательство должно быть погашено согласно заключенному соглашению.
Алар эл аралык каржы иштеринде “өтүмдүү каражаттар” жетишсиз деп даттанышат. Они жалуются, говоря, что недостаточно "ликвидность" в международных денежных делах.
Фармацевтикалык жана косметикалык каражаттар, туалеттик буюмдар жана приборлор. Фармацевтические и косметические средства, туалетные принадлежности и приборы.
(i) каражаттар менен ыкмалардын кайсынысы аркылуу болбосун өз ишин эл алдында жүзөгө ашырууга. (я) публичное исполнение своих произведений, включая публичное представление и исполнение, осуществляемое любыми средствами или способами.
Аларды төлөө өлкөнүн өкмөтү тарабынан гарантияланбаган жеке карыз алуучулардын тышкы карыздык милдеттенмелери. Внешние долговые обязательства частных заемщиков, погашение которых не гарантировано правительством страны.
Документ ээсинин ошол документти чыгарган жакка карата мүлктүк укугун же карыздык мамилесин тастыктаган документ. Документ, удостоверяющий имущественное право или отношение займа владельца документа по отношению к лицу, выпустившему такой документ.
Чарбалык иштин жүрүшүндө каражаттардын азайышына же карыздык милдетттенмелердин көбөйүүсүнө алып келген сарптоолор. Затраты в процессе хозяйственной деятельности, приводящие к уменьшению средств или увеличению долговых обязательств.
Адамдар: “Экономикалык жактан пайдалуу өндүрүш же калк өсүп жатса, көбүрөөк акча, көбүрөөк өтүмдүү каражаттар талап кылынат” деп айтышат. Люди говорят: "Как экономического производства-либо население-растет, нужно больше и больше денег, больше ликвидности".
Кредитор менен карыз алуучу ортосунда келишимдин алкагында карыздык милдеттенмелерди өз эрки боюнча толук же жарым-жартылай жокко чыгаруу. Добровольное полное или частичное аннулирование долговых обязательств в рамках договорного соглашения между кредитором и заемщиком.
кандай гана болбосун каражаттар жана ыкмалар аркылуу ишке ашырылуучу мындай Эл алдында окууну камтуу менен, өз чыгармаларын Эл алдында окуу. публичное чтение своих произведений, включая публичное чтение, осуществляемое любыми средствами или способами;
Карыздык баалуу кагаздын номиналынын анын утурумдук рыноктук баасынан же ал рынокко баштапкы жайгаштырылган баасынан артып турган суммасы. Сумма, на которую номинал долговой ценной бумаги превышает ее текущую рыночную цену или цену, по которой она была первоначально размещена на рынке.
Эгерде сатуудан түшкөн каражаттарды максатка ылайыксыз пайдаланган учурларда ал каражаттар республикалык бюджеттин кирешесине кайтарылсын; В случае, если средства используются в противоречии с ранее установленными процедурами должны быть приняты меры для того, чтобы средства могли быть возвращены в республиканский бюджет;
Квота системасын киргизүү аялдар үчүн так максаттар жана каражаттар саясатына сапаттуу өтүүнү билдирет жана жетиштүү жогорку натыйжалуулукка ээ. Введение системы квот для женщин является качественным переводом на политике точных целей и средств и весьма эффективна.
Өз каражаттарын, карыздык же тартылган каражаттарды баалуу кагаздарга же активдердин башка түрлөрүнө салууну жүзөгө ашырган юридикалык жак же жеке адам. Юридическое или физическое лицо, осуществляющее вложение собственных, заемных или привлеченных средств в ценные бумаги или другие виды активов.
Карыз алуучу тарабынан мөөнөтүндө төлөө, убагында кайтаруу жана төлөөгө жөндөмдүүлүк шарттарында карыздык каражат/кредит түрүндө алынган акча каражаттары. Денежные средства, полученные заемщиком в виде займа/кредита на основе срочности, возвратности и платности.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: