Меню
Эл-Сөздүк

Капиталдын кош леверажы

Совместное использование капитала связанными экономическими субъектами. Например, если одному депозитному учреждению принадлежат инструменты долевого участия в капитале другого депозитного учреждения той же группы, считается, что имеет место двойной леверидж капитала, поскольку деятельность обеих структур опирается на один и тот же фонд капитала.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Капиталдын кош леверажы

Кыргызский Русский
капиталдын түзүмүн жана курамын; Структура и состав капитала;
жаргылык капиталдын минималдуу өлчөмүн; Минимальный размер уставного капитала;
Башкача айтканда, өткөн шайлоодо каржылык капиталдын болушу аялдарды көрсөтүүдөгү өзөктүү фактор болгон жок. То есть при наличие прошедшие выборы финансового капитала не является ключевым фактором для выдвижения женщин.
экономикалык ченемдер (капиталдын шайкештиги, бир карыз алуучуга карата насыянын максималдуу өлчөмү, өтүмдүүлүк жана башкалар); другие экономические нормативы (достаточности капитала, максимальный размер кредита на одного заемщика, ликвидности и т.д.).
Бирок бизде “капиталдын ташкыны” эмес, майдаланбас акчаларды же насыя акчаларын нак акчага айлантуу аракетинин же каалоосунун “ташкыны” гана бар. Тем не менее, мы не имеющие "капитала взрыв", только «взрыв» желаний и «взрыв» тщетных попыток заменить чем-то другим, бумажные деньги или кредитные деньги-за денег.
Капиталдын курамына анын уюмдаштыруучулары (акционерлери) тарабынан салынган каражаттарды кайтарып берүү микрокаржы компаниясынын милдеттенмеси болбогон жаргылык капитал гана кирет. Капитал включает только уставный капитал на котором микро-финансовая компания не имеет никаких обязательств погашать денежные средства, внесенные его учредителями, акционерами;
г) Кыргыз Республикасында катталган жана чет өлкөлүк жарандарга, жарандыгы жок адамдарга же ушул пунктчада аталган юридикалык жактарга таандык болгон уставдык капиталдын кеминде жыйырма пайызына ээ болгон; d) зарегистрировано в Кыргызской Республике и имеет не менее чем 20 процентами уставного фонда, принадлежащего иностранным гражданам, лицам без гражданства и юридическими лицами указанных в данном документе;
Уставдык капитал – уюштуруучулар жана башка катышуучулар өз ишин баштап, андан ары улап кетүү үчүн акционердик коомго салган капиталдын суммасы. Капиталдын өлчөмү уюштуруу келишиминде же уставда аныкталат. Капитал уставный – сумма капитала, которую вкладывают учредители и другие участники в акционерное общество для начала и его последующей деятельности. Размер определяется учредительным договором или уставом.
Капиталдын курамына анын уюмдаштыруучулары, акционерлери, катышуучулары тарабынан салынган каражаттарды кайтарып берүү боюнча микронасыялык компаниянын милдеттенмеси болбогон жаргылык капитал гана кирет. Капитал включает только уставный капитал на котором микро-кредитная компания свободна любое обязательство погасить денежные средства, внесенные его учредителями, акционерами, участниками.
Капиталдын чек арадан/чек арага (чек араларга) агылып чыгышы/агылып киришинин дүң көлөмү менен капиталдын өлкөгө/өлкөдөн (өлкөлөргө) чек арадан/чек арага (чек араларга) агылып чыгышы/агылып киришинин ортосундагы айырма. Разница между валовым объемом оттока/притока капитала за/из-за границу(ы) и притоком/оттоком капитала в/из страну(ы) из-за/за границы(у).
Капиталдын трансферттери болбогон реалдуу же финансылык ресурсту акысыз өткөрүп берүү. Күндөлүк трансферттер тартылган кирешенин жана товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдүн керектелишине түздөн-түз таасирин тийгизет. Безвозмездная передача реального или финансового ресурса, не являющихся трансфертами капитала. Текущие трансферты оказывают непосредственное воздействие на уровень располагаемого дохода и на потребление товаров и услуг.
Он тогузунчу кылымда, социалисттик энтузиасттарды сындап келишкен британиялык экономисттердин жакшы көргөн урааны “Келечектеги муундардын абалын жеңилдетүүчү бирден бир ыкма – капиталдын түзүлүшүн калктын өсүшүнө жараша ылдамдатуу” болгон. В девятнадцатом веке лозунг тех прекрасных британских экономистов, которые были титаны на критику социалистические энтузиастов, был: "Существует только один способ снятия условия будущих поколений масс, и это должно ускорить
баштапкы жаргылык капиталдын минималдуу өлчөмүнө, жаргылык капиталдын түзүмүнө жана мүнөздөмөсүнө, резервдерге тиешелүү ченемдиктерди кошуп алганда, каржы стандарттарын; капиталдын шайкештигинин коэффициентин; өтүмдүүлүктү; ар кандай жактар менен иш алып Определить финансовые стандарты, включая стандарты, касающиеся минимального размера начального уставного капитала, структуры и характеристик уставного капитала и резервов, норматива достаточности капитала, ликвидности, правила ограничения видов деятельнос
Инвестициялоо инструментинин белгилүү бир мезгил ичиндеги кирешелүүлүгү, ал ошол учурда алынган кирешенин жана активге ээлик кылып турган мезгилде алынган капиталдын (же чыгымдын) өсүшү суммаларын инвестициялардын баштапкы наркына бөлүү аркылуу эсептелинет. Доходность инструмента инвестирования за определенный период, которая вычисляется путем деления суммы текущего дохода и прироста капитала (или убытков), полученных в течение периода владения активом, на первоначальную стоимость инвестиций.
Микрокаржы компаниясынын жаргыларына жана\же жаргылык капиталдын өлчөмүнө байланыштуу уюмдаштыруу документтерине өзгөртүүлөр менен толуктоолор киргизилген учурда, микрокаржы компаниясы Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздар жөнүндө мыйзамдарына ылайык баа В случае внесения изменений и дополнений в устав и / или учреждения документами микрофинансовой компании относящихся к размеру уставного капитала, микро-финансовая компания уведомляет Национальный банк об итогах окончательной регистрации эмиссии Защ
Депозиттик мекемелердин капиталынын шайкештигин өлчөөгө мүмкүндүк берген, ошондой эле депозиттик мекемелердин секторунун ишенимдүүлүгүнө жана анын туруктуулук деңгээлине жалпы баа берүүнү чагылдырган индикатор. Ал ченемдик капиталдын активдерге карата катышы катары эсептелинет. Индикатор, который измеряет адекватность капитала депозитных учреждений, а также отражает общую оценку надежности сектора депозитных учреждений и степень его устойчивости. Рассчитывается как отношение нормативного капитала к активам.
Бул, кеңири колдонулган көзөмөл системасы, мында банктардын туруктуулук көрсөткүчтөрү төмөнкүдөй алты категорияга бөлүнөт: 1) С (Capital) – өздүк капиталдын жетиштүүлүгү; 2) А (Asset) – активдердин сапаты; 3) М (Management) – ишенимдүү башкаруу; 4) Е (Earnings) – пайда алуу; 5) L (Liquidity) – ликвиддүүлүк;
6) S (Sensitivity) – рыноктук тобокелдүүлүккө дуушарлануу ыктымалдуулугу.
Представляет собой широко используемую систему надзора, в которой показатели устойчивости банков группируются в шесть категорий. Этими категориями являются: 1) C (Capital) — достаточность собственного капитала; 2) A (Asset) — качество активов; 3) M (Management)
— надежность управления; 4) E (Earnings) — прибыль; 5) L (Liquidity) — ликвидность; 6) S (Sensitivity) — чувствительность к рыночному риску.
Байланыштуу экономикалык субъекттер тарабынан капиталды биргелешип пайдаланышы, мисалы бир депозиттик мекемеге ошол эле топко кирген башка депозиттик мекеменин капиталына үлүштүк катышуу инструменти тиешелүү болсо, анткени эки түзүм тең капиталдын ошол эле бир фондусуна таянуу менен иш алып баргандыктан, капиталдын кош леверажы орун алган катары эсептелинет. Совместное использование капитала связанными экономическими субъектами. Например, если одному депозитному учреждению принадлежат инструменты долевого участия в капитале другого депозитного учреждения той же группы, считается, что имеет место двойной леверидж капитала, поскольку деятельность обеих структур опирается на один и тот же фонд капитала.
Чет өлкөгө сатылган товарлар, кызмат көрсөтүүлөр же капиталдык активдер: 1) Ошол өлкөдө өндүрүлгөн товарлар андан кийин чет өлкөгө алынып кетип, чет өлкө валютасына сатылат жана ал көрүнөө экспорт деп аталат; 2) Ошол өлкөдө (мисалы, туристтерди тейлөө) же чет өлкөлөрдө (банктык, камсыздандыруу кызмат көрсөтүүлөрү) чет өлкө валютасында сунушталган кызмат көрсөтүүлөр көмүскө экспорт деп аталат; 3) чет өлкөдө айкын активдерге жана банктык депозиттерге портфелдик инвестициялар, тике инвестициялар жана банктык депозиттер формасында жайгаштырылган капитал, капиталдын экспорту деп аталат. Товары, услуги, или капитальные активы, продаваемые за рубеж: 1) Товары, которые производятся в данной стране, затем перевозятся за границу и там продаются за иностранную валюту, называются видимым экспортом; 2) Услуги, которые предоставляются иностранцам либо в данной стране (например обслуживание туристов), либо за границей (банковские, страховые услуги) за иностранную валюту, называются невидимым экспортом; 3) Капитал, который размещается за границей в форме портфельных инвестиций, прямых инвестиций в иностранные реальные активы и банковских депозитов, называется экспортом капитала.
Левераж (Левередж) – 1) продукция өндүрүүгө кеткен толук сарптоолордогу операциялык сарптоолордун үлүшү; 2) карыздык жана өздүк каражаттардын катышы же суммардык милдеттенмелердин жана узак мөөнөттүү карыз алуулардын акционердик капиталга карата катышы.
Банк ишин иликтөөгө алуу максатында левераж дегенден улам, өздүк каражаттар менен тартылган каражаттардын катышын түшүнүү зарыл. Ал капиталдын кайсыл деңгээлин банктын кирешелүүлүгүн камсыз кылуу үчүн колдоого алынып турууга тийиш экендигин чагылдырат. Бул көрсөткүч, банк ээлеринин пайдасына сандык баа берүүгө мүмкүндүк берет жана өздүк капитал менен активдердин жалпы суммасынын, ошондой эле карыздар менен капиталдын наркынын катышына кандай болбосун финансылык талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүүдө эсептелгендерге концептуалдуу негизде окшош келет.
Левераж (Левередж) – 1) доля операционных затрат в полных затратах на производство продукции; 2) соотношение заемных и собственных средств или отношение суммарных обязательств и долгосрочных заимствований к акционерному капиталу.
Для целей анализа деятельности банка под леверажем понимается соотношение собственных и привлеченных средств, отражающее какой уровень капитала должен поддерживаться для обеспечения доходности банка. Данный показатель позволяет количественно оценить выгоду владельцев банка и концептуально аналогичен рассчитываемому при любом финансовом анализе соотношению собственного капитала и общей суммы активов, а также задолженности и стоимости капитала и др.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: