Меню
Эл-Сөздүк

Алдамчыга жаза көп.

Для обманщика наказаний тьма.

Близкие по смыслу пословицы на русском языке:
Резва ложь, да от правды не уйдешь.

Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Алдамчыга жаза көп.

Кыргызский Русский
Бийлик тууралуу жаза турган кабарчылар анын ички иштерин жана анын чечимдеринин натыйжасын көрө билүүгө тийиш. Журналисты, освещающие правительство должны понять свои внутренние работы, и искать влияния правительственных решений.
Мамлекеттик кызматчыны жаза жоопкерчилигине мыйзамсыз тартуу менен келтирилген зыяндын орду мыйзамга ылайык толтурулат. Возмещение ущерба, причиненного незаконным призыв государственного служащего к уголовной ответственности осуществляется в соответствии с законодательством.
Материалды жаза баштоодон мурда айрым кабарчылар анын планын түзүп алышат да, аны жол көрсөткүч карта катары пайдаланышат. Прежде чем они начнут писать, некоторые репортеры считают полезным создать структуру на бумаге, что они используют в качестве своего рода дорожной картой для истории.
микрокаржы компаниясы Улуттук банктын сунуштамаларын, эскертүүлөрүн, нускамаларын же дагы бөлөк жаза чараларын аткарбаса; Несоответствие микро-финансовой компании с рекомендациями, предупреждений, инструкций и других санкций Национального банка;
Кыргыз Республикасынын жаза аткаруу тутумун реформалоо боюнча координациялык кенештин отурумун уюштурууга техникалык жардам Техническая помощь в организации заседания Координационного совета по реформированию пенитенциарной системы Кыргызской Республики
Күбөлөр тарабынан кол коюлган конверт күбөлөрдүн жана нотариустун катышуусу менен ага нотариус ырастама жаза турган башка конвертке чапталат. Конверт подписан свидетелей должна быть заключена в другой конверт в присутствии свидетелей и нотариуса подписывает его в сертификации.
Инсандын денебоюнун, арнамысынын колтийгистигин чектөөгө жасалган кылмыш үчүн мыйзам негизинде жаза катарында сот өкүмү боюнча гана жол берилет. Ограничения, которые влияют на физическое и моральное неприкосновенность личности, допустимы только на основании закона по решению суда как наказание за совершение преступления.
Жаңы продюсерди жумушка чакырган чоң телеканал «кабарларды жакшы билүүнү, мыкты жаза билүүнү, жетектөө тажрыйбасынын болушун, ар кыл багытта иштей алууну жана тыкандыкты» талап кылат. Большая телевизионная станция стремится нанять нового продюсера просили "экспертной новости, превосходные навыки написания, должны иметь навыки управления, должны быть многозадачной ориентированной, и хорошо организованы."
Ушул берененин биринчи бөлүгүндө көрсөтүлгөн укук бузууларды жасагандык үчүн күнөөлүүлөр кылмыш-жаза, администрациялык, дисциплинардык жана жарандык-укуктук жоопкерчиликке тартылат. Для совершения нарушений, указанных в первой части текущего пункта, партии или виновниками являются предметом уголовного, административного, дисциплинарного и гражданско-правовой ответственности.
Ушул Мыйзамдын он тогузунчу беренесинде көрсөтүлгөн салык консультантынын милдеттерин бузуу үчүн Палатанын башкармалыгы Палатанын мүчөсүнө жаргыда белгиленген жаза колдонууга укуктуу. Палата Совет вправе наложить наказание члену палаты установленном Уставом за нарушение своих обязанностей, предусмотренных статьей Девятнадцать из настоящего Закона.
Согуш маалында, табигый кырсыктардын кесепетин жоюу, эпидемия жана башка өзгөчө кырдаалдарда, ошондой эле соттун өкүмү боюнча жаза өтөөдөн башка учурларда жарандарды мажбурлап ишке тартууга тыюу салынат. Принудительный труд граждан запрещается, за исключением случаев войны, стихийного бедствия, эпидемии или в других чрезвычайных обстоятельствах, а также в соответствии с исполнением наказания за того суда.
Чектердеги накталай белгилердин мыйзамсыз өзгөрүшүнө же зыянга учуроосуна күнөөлүү жак ага жаза колдонгондугуна карабастан накталай белгилерди калыбына келтирүүгө байланышкан бардык чыгымдарды толтурууга милдеттүү. Человек отвечает за незаконное изменение или повреждение знаков межевания независимо от того, был ли наложен соответствующий штраф на него, должны покрыть все расходы называют восстановление указанных марок межевания.
Сабаттуулукка үйрөнүү турмуштук кырдаалдардан бөлүнүп калуу маселеси советтик мектептердин учуру эле мүнөздүү болгонун белгилей кетели. Ал учурда орто мектепти бүткөн окуучу ишке кир үчүн арыз, мүнөздөмө ж.б. жаза алчу эмес. Примечательно, что проблема отсоединения образование "на реальных жизненных ситуациях характеризуется советской эпохи среднее образование, когда ученики, которые закончили среднюю школу не мог правильно заполнить приеме на работу, составить рекомендательн
Өтүнмө ээси жана үчүнчү жактар, ойлоп табылган нерсенин патентке жарамдуулугун баалаган техникалык деңгээлди аныктоо үчүн, ойлоп табылган нерсе боюнча берилген өтүнмөгө байланыштуу маалыматтарды издөө жөнүндө арыз жаза алышат. Оба Заявитель и третьи лица вправе ходатайствовать о проведении информационного поиска по заявке на изобретение для определения уровня техники, в сравнении с которым осуществляется оценка патентоспособности изобретения производится.
өз ойлорун жазуу жүзүндө 77,5-75,0% окуучу гана туура туюнта алышкан, ал эми коюлган суроого так жана туура жооп бергендер - 31,2% - 74,7%,62,3% окуучу бардык сунуш кылынган сөздөрдөн сүйлөм түзө алышат,74,2% окуучу жоопторду толук сүйлөм менен жаза билиш 75,0 -77,5% учеников смогли выражать свои мысли в письменной форме, 31,2% - 74,7% может дать правильные ответы на данных вопросах, 62,3% могли составить предложения, используя все заданные слова, 74,2% могли бы написать ответы в виде полной приговоры и
Мыйзам бузууларды алдын ала токтотуу жана алар менен натыйжалуу күрөшүү үчүн тыюу салуу жөнүндөгү жоболор Кылмыш-жаза кодексинде жана Административдик жоопкерчилик кодексинде да жазылышы керек, керек болсо - алардын кайрадан каралып чыгышы да зарыл. Положения, связанные с запретами должны быть предусмотрены в УК и в Кодексе об административной ответственности, и должны быть пересмотрены в случае необходимости подавить нарушений и дать возможность эффективной борьбы противоправных действий.
Ушул Мыйзамды жана\же банк мыйзамдарын бузууга жол берилген учурларда Улуттук банк микрокаржы компаниясына карата ушул Мыйзамда жана Кыргыз Республикасынын дагы башка ченемдик укуктук актыларында каралган жаза чараларына жана чараларды колдонушу мүмкүн. В случае нарушения настоящего Закона и \ или банковского законодательства Национальный банк может применить санкции и меры, изложенные настоящим Законом и другими законодательными и нормативными актами Кыргызской Республики до микро-финансовых компаний.
Эгер сиз көнүмүш аңтарылган пирамида стилин колдонбосоңуз жана редактор материалдын аягын баары бир кесип таштайт деп күтпөсөңүз, материалды жаза баштаганда эле сапарга аттанарда бара турган жер маалым болгон сыяктуу эле материалдын соңу да ойдо турганы д Если вы не используете традиционный стиль перевернутой пирамиды, и вы ожидаете в нижней части истории, которая будет обрезана редактором, это хорошая идея, чтобы иметь окончание в виду, когда вы начнете писать, насколько это полезно иметь назначения в вид
ушул Мыйзам, "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, Кыргыз Республикасынын дагы башка мыйзам актылары, ошондой эле Улуттук банктын ченемдик актылары тарабынан каралган эскертүү чараларын жана жаза чаралары Применить предупредительные меры и санкции (в том числе штрафы), изложенные настоящим Законом, Законом "О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике", других законодательных актов Кыргызской Республики и нормативными актами Национального бан
Ыйгарым укуктуу орган жер тилкесинин менчик ээси же жерди пайдалануучу үч айдан ашпаган мөөнөттө тартип бузууларды четтетпегендиги туурасында администрациялык жаза колдонулгандан жана кат жүзүндө эскертилгенден кийин жер тилкесин алып коюу жөнүндө доо мен Уполномоченный орган может подать иск в суд о снятии земельного участка после административные штрафы применяются и письменное уведомление доставляется собственника земельного участка или пользователя об устранении нарушения в срок не менее чем три

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: