Меню
Эл-Сөздүк

Ала карганы атынан чакырат.

Ворону зовут по ее имени.

Близкие по смыслу пословицы на русском языке:
Вещи следует называть своими именами.

Не говори обиняком, говори прямиком.

Каждому слову свое место.

Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Ала карганы атынан чакырат.

Кыргызский Русский
Уулдун атынан чөмүлтүлгөн болсоң да, Хотя вы были крещены во имя Сына,
ЭЛ АРАЛЫК ӨНҮГҮҮ АССОЦИАЦИЯСЫНЫН АТЫНАН Международная ассоциация развития
Алуучунун мамлекеттик кызматкерлеринин атынан от имени государственных служащих Получателя
Кайсы дин болбосун бардык адамдардын биримдигине чакырат. Независимо от веры, он вызывает все нации объединиться.
Делегат бир гана өлкөнү көрсөтөт жана анын атынан гана добуш бере алат. Делегат может представлять и голосовать от имени, только одна страна.
Делегат бир гана тарапты көрсөтө алат жана анын атынан гана добуш берет. Делегат может представлять и голосовать от имени, только одна страна.
Алуучунун жана Долбоорду ишке ашыруучу агенттиктин атынан Субсидиялык макулдашуу түзүү. Вспомогательный Договор составлен от имени получателя и проект исполнителем.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КООМЧУЛУКТАРДЫ ӨНҮКТҮРҮҮ ЖАНА ИНВЕСТИЦИЯЛОО АГЕНТТИГИНИН АТЫНАН ЗА развития и инвестирования сообществ АГЕНТСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Куран ар дайым бизди эстеп жүргөнгө чакырат, бир-бирибизди эстетишибизге, себеби чындык билими ар бир адам баласында. Для Коран всегда призывает нас помнить, напоминать друг другу, потому что знание истины внутри каждого человеческого существа.
Казыналыкка республикалык жана жергиликтүү бюджеттик бардык уюмдардын атынан төлөмдөрүн жүзөгө ашыруу укугу берилген. Казначейство несет ответственности за санкционирования платежей от имени всех республиканских и местных бюджетных учреждений.
АКШ элчилиги Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотун калыстыкты ишке ашырууга жана мыйзам алдындагы теңдикти сыйлоого чакырат. Посольство США призывает Верховного суда Кыргызстана осуществлять беспристрастность и проявлять уважение к равенству перед законом.
тендердик комиссиянын чечиминин негизинде сатып алуучу уюмдун атынан келишимди жеңип алуучуга ыйгаруу жөнүндө чечим чыгарат; от имени закупающей организации делает вывод о договорной присуждении на основании решения конкурсной комиссии;
Патенттик ишенимдүү өкүлдүн иш жүргүзүүгө укуктуулугу ага өз атынан ишин жүргүзүү үчүн берген адамдын ишеним каты менен ырасталат. Полномочия патентного поверенного вести дела должны быть подтверждены доверенностью от лица от имени он должен вести дела.
Селекциялык жетишкендикке патент Кыргыз Республикасынын атынан берилет жана ага Кыргызпатенттин жетекчилери тарабынан кол коюлат. Патент на селекционное достижение выдается от имени Кыргызской Республики и подписывается директором Кыргызпатента.
Сатып алуучу уюм ушул мыйзамдын кырк төртүнчү беренесине ылайык алардын кызыгуусун билдирген күбөлүгүн алуу үчүн консультанттарды чакырат. Закупающая организация в соответствии со статьей сорок четыре данного закона пригласить консультантов для получения выражения заинтересованности.
Үчүнчү жактар менен мамилелерде бардык шериктердин атынан бүтүм жасоого шериктин ыйгарым укугу ага калган шериктештик келишиминен көрүнөт. В отношениях с третьими лицами, полномочия партнера осуществлять сделки от имени других партнеров, должна быть подтверждена доверенности, выданной ему другими партнерами, или не вытекает из договора о партнерстве.
Агент же сактоочунун камдарды башкаруучунун атынан сактоого алган баалуу кагаздарды өз учурунда берүүнү камсыз кыла албай калуу тобокелдиги. Риск того, что агент или хранитель не обеспечит своевременную поставку ценных бумаг, которые он хранит от имени управляющего резервами.
Патенттик ишенимдүү адамдын же башка өкүлдүн ыйгарым укугу товардык белгиге күбөлүк суратылган адамдын атынан берилген ишеним кат менен ырасталат. Полномочия патентного поверенного или иного представителя подтверждается доверенностью, предоставленной лицом, от имени которого испрашивается свидетельство на товарный знак.
АКШ элчилиги Кыргыз Республикасынын Жогорку сотун сот тартибин сыйлоого жана бул сот ишинин бардык жактарын калыс карап чыгуу үчүн шарт түзүүгө чакырат. США настоятельно призывает Верховный суд Кыргызской Республики уважать судебный процесс и дать возможность объективное рассмотрение всех аспектов дела.
Борбордук банкты эске албаганда, негизги иши депозиттерди кабыл алуу менен аларды өз атынан андан ары жайгаштыруудан көрүнгөн финансылык корпорациялар. Финансовые корпорации, за исключением центрального банка, основная деятельность которых заключается в приеме депозитов и последующем размещении этих средств от своего имени.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: