Меню
Эл-Сөздүк

Папки сохранения

Сактоо папкалары
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Папки сохранения

Русский Кыргызский
В лесах Кыргызской Республики, следующие виды рубок должна быть выполнена для сохранения и укрепления их полезных функций: Кыргыз Республикасынын токойлорунда алардын пайдалуу функцияларын сактоо жана күчөтүү үчүн токойду кыюунун төмөндөгүдөй түрлөрү жүргүзүлөт:
Устойчивая направленность изменения или сохранения уровня цен на рынке (например, цен на товары и услуги, процентных ставок, валютного курса). Рынокто баа (мисалы, товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө баанын, пайыздык чендердин, валюта курсунун) деңгээлинин өзгөрүүгө же сакталып турууга ык койгон туруктуу багыты.
Поэтому политика приватизации, что так характерно современного либерализма, может также превратиться в средство сохранения религиозных ценностей. Ошондуктан менчиктештирүү саясаты учурдагы либерализмге мүнөздүү болгондуктан, диний баалуулуктарды сактоо каражаттарына айланышы мүмкүн.
Что правительство должно сделать, это защитить эту деятельность от людей, которые не соответствуют правилам, которые необходимы для сохранения человеческого общества и все, что она производит. Өкмөт жогорудагы кызматташтык мамилелерин, адам коомун жана ал өндүргөн бардык нерселерди коргой турган эрежелерди сактабаган адамдардын иш-аракеттеринен коргойт.
Леса, расположенные в городах и поселках должны быть предназначены для отдыха, культурных, оздоровительных и спортивных мероприятий, а также для сохранения благоприятной экологической обстановки. Шаарлардын жана калктуу конуштардын жерлеринде жайгашкан токойлор, калктын эс алуусу, маданий - ден соолукту чыңдоочу жана спорттук иш чараларды өткөрүү үчүн, ошондой эле жагымдуу экологиялык жагдайды сактоо үчүн пайдаланылат.
Восстановление черенки, которые выполняются в зрелом и перезревшие ельников для обеспечения лучшего регенерации еловых лесов и сохранения их защитных функций, а также для своевременной замены лесов; токойду калыбына келтирүүчү кыюулар - карагайлуу токойлорду натыйжалуу жаңыртып туруу жана алардын коргоочу функцияларын сактоо үчүн шарттарды түзүү, ошондой эле токойлорду өз убагында алмаштыруу максатында жетилген жана карт карагай өскөн жерлерде жүргүз
сохранение и улучшение охраны природы, регулирование водного режима, охраны почв и иных полезных свойств лесов в интересах охраны здоровья человека, улучшения окружающей среды и сохранения фауны обитания; адамдардын ден соолугун сактоо, айлана - чөйрөнү жакшыртуу жана жапайы жаныбарлар жашаган чөйрөнү коргоо таламында, токойлордун жаратылышты коргоочу, сууну жөнгө салуучу, кыртышты сактоочу жана башка пайдалуу касиеттерин сактоону жана күчөтүүнү;
Они не очень интересны для многих людей; они не так легко изучить; но есть некоторые основания говорить, что они имеют основополагающее значение для сохранения своей собственной экономической безопасности. Көпчүлүк адамдар үчүн алар анчейин кызыксыз болуп көрүнүшү мүмкүн, же, балким, үйрөнүүгө татаалдыр, бирок алар биздин экономикалык коопсуздугубуздун негизи экендигин эсибизден чыгарбашыбыз керек.
Под древних условиях, массы не имели возможности для сохранения; бедняк имел лишь возможность заработать несколько монет, возможно, и скрыть эти монеты куда-то, возможно, в темном углу своей территории, но все это было. Илгерки замандын шарттарында, жалпы карапайым калктын каражат топтоого мүмкүнчүлүгү болгон эмес, кедей адамдын бир нече тыйын иштеп таап, аны үйдүн бир жерине ката койгонго мүмкүнчүлүгү болсо болгондур, бирок катылган акчаны сарптоо зарылчылыгынан кутулуу
Гражданское общество формируется, когда люди "объединиться для взаимного сохранения своих жизней, свобод и поместий, которые я называю общим названием - свойство", Локк пишет в своей "Второго трактата правительства" 1690. Локк 1690-жылы жазылган “Жарандык башкаруу жөнүндө экинчи трактат” деген китебинде, жарандык коом “адамдар өз өмүрүн, эркиндиктерин жана кыймылсыз мүлкүн, жалпы жонунан айтканда, жеке менчигин биргелешип коргоо үчүн биригишкенде” пайда болгон деп айтат.
Международное сотрудничество в области экологической экспертизы направлена ​​на обеспечение экологической безопасности человека, охраны окружающей среды и регресса сохранения на основании соответствующих договоров. Экологиялык экспертиза жаатындагы эл аралык кызматташуу тиешелүү келишимдердин негизинде адамдын экологиялык коопсуздугун, жаратылышты коргоону жана жаратылыш ресурстарын сарамжал пайдаланууну камсыз кылуу максатында жүзөгө ашырылат.
С целью сохранения общего имущества в надлежащем состоянии неповрежденного, обеспечивая безопасную и комфортную жизнь или обитания его жителей, содержание и эксплуатация должны осуществляться в соответствии с требованиями владельцев помещения. Жалпы мүлктүн сакталышын, жашоонун коопсуздугун жана ыңгайлуулугун же жашоочулардын анда болуусун камсыз кылуу максаттарын ишке ашыруу үчүн тейлөө жана пайдалануу имарат жайлардын менчик ээлеринин талаптарына ылайык жүзөгө ашырылууга тийиш.
Заказник является площадь земельного участка выделил в соответствии с установленным порядком, на которых использование природных ресурсов и других населенных activtities ограничены с целью сохранения и восстановления природного комплекса, представляющего Заказник - илимий, маданий же чарбалык жактан баалуу жаратылыш комплексин сактоо жана калыбына келтирүү максатында, жаратылышты пайдаланууда жана адамдын башка иш - аракеттерине чек коюлган, белгиленген тартипте бөлүнүп берилген жер участоктору.
Технико-экономические обоснования, а также строительство, реконструкция, развитие, переоборудование, сохранения, возложения вверх, и проекты по растворению; другие проекты независимо от их сметной стоимости, принадлежности и закономерности реализации собс объекттерди куруунун, реконструкциялоонун, кеңейтүүнүн, техникалык жактан кайра жабдуунун, консервациялоонун жана жоюунун техникалык-экономикалык негиздемеси жана долбоорлору, эсептөө наркына, ведомствого тиешелүүлүгүнө, менчигинин түрүнө карабастан, алар
Порядок проведения квалификационных экзаменов, аттестаций, квалификационных классов, процедура присуждения этих сортов и сохранения этих сортов, в случае передачи другим муниципальных должностей или государственные должности государственной службы, а такж Квалификациялык экзамендерди, аттестацияны, квалификациялык разряддарды өткөрүүнүн тартиби муниципалдык кызматчылар муниципалдык кызматтын башка муниципалдык кызмат орундарына болбосо мамлекеттик кызматтын мамлекеттик кызмат орунуна которулганда же кирген
В отдельных случаях руководитель государственного органа может предоставить государственным служащим отпуск без сохранения заработной платы на основании письменного запроса государственного служащего и в соответствии с действующим законодательством о труд Кээ бир учурларда мамлекеттик кызматчыга анын жазуу жүзүндөгү арызы боюнча эмгек мыйзамдарына ылайык мамлекеттик органдын жетекчиси тарабынан эмгек акысын сактабастан өргүү берилиши мүмкүн.
Оценочный показатель риска, отражающий с заданной вероятностью (доверительный уровень), максимально возможный размер потерь за определенный период времени (временной горизонт) при условии сохранения текущих тенденций макрои микроэкономической конъюнктуры рынка. Келип чыгуу ыктымалдыгын чагылдырган тобокелдиктин баа берилген көрсөткүчү, рыноктун макро жана микроэкономикалык коньюнктурасынын учурдагы тенденциясы сакталып турган шартта, белгилүү бир мезгил ичинде (убакыт чеги) келип чыгышы ыктымал болгон жоготуулардын жол берилген өлчөмү.
Стоимостная оценка минимального набора материальных благ и услуг, равных по величине стоимости минимальной потребительской корзины, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека и сохранения его здоровья, а также суммы обязательных платежей и сборов. Величина прожиточного минимума рассчитывается органами государственной статистики и предназначается для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации социальной политики и программ, обоснования устанавливаемых минимального размера оплаты труда и минимального размера пенсии, а также для определения размеров стипендий, пособий и других социальных выплат, а также формирования госбюджета. Адам баласынын жашоо тиричилигин камсыз кылуу, анын ден соолугун сактоо, ошондой эле милдеттүү төлөмдөр жана жыйымдар суммасын камсыз кылуу үчүн зарыл болгон минималдуу керектөө куржунунун нарк өлчөмүнө барабар болгон материалдык ыңгайлуулуктар жана кызмат көрсөтүүлөрдүн минималдуу топтомуна нарктык баа берүү. Тиричилик минимуму өлчөмү мамлекеттик статистика органдары тарабынан эсептелинип, социалдык саясатты жана программаларды, эмгек акынын минималдуу өлчөмүн, пенсиялардын минималдуу өлчөмүн белгилөө негиздемелерин иштеп чыгып, ишке ашырууда, ошондой эле стипендия, жөлөк пул ж.б. социалдык төлөөлөрдүн өлчөмүн аныктоодо, калктын жашоо-деңгээлине баа берүү үчүн каралган.
(От лат. activus действенный) – 1) совокупность имущества и денежных средств, принадлежащих хозяйствующему субъекту (здания, сооружения, машины и оборудование, материальные запасы, банковские вклады, вложения в ценные бумаги, патенты, авторские права и др.), в которые вложены средства владельцев, хозяев. Активы принято делить на материальные (осязаемые) и нематериальные (неосязаемые). К последним относятся интеллектуальные продукты, патенты, долговые обязательства других хозяйствующих субъектов, особые права на использование ресурсов;
2) актив баланса – часть бухгалтерского баланса предприятия, отражающая в денежном выражении материальные и нематериальные ценности, принадлежащие хозяйствующему субъекту, их состав и размещение; 3) финансовое требование или доля собственности, служащие средством сохранения стоимости.
(латын тилинен алынган activus деген сөз – таасирдүү).
1) бул аларга ээлик кылуучулардын, ээ болгондордун каражаттары жумшалган, чарба жүргүзүүчү субъектке тиешелүү мүлктөрдүн жана акча каражаттардын (имарат, курулма, машиналар жана жабдуулар, материалдык запастар, банктык аманаттар, баалуу кагаздарга салымдар, патенттер, автордук укуктар ж.б.) жыйындысы. Активдер материалдык (көзгө көрүнгөн) жана материалдык эмес (көзгө көрүнбөгөн) болуп бөлүнөт. Материалдык эмес активдерге интеллектуалдык эмгектер, патенттер, башка чарба жүргүзүүчү субъекттердин карыздык милдеттенмелери, ресурстарды пайдаланууга өзгөчө укуктар кирет; 2) баланс активи – бул, чарба жүргүзүүчү субъектке тиешелүү акча түрүндөгү материалдык жана материалдык эмес баалуулуктарды, алардын курамын жана жайгаштырылышын чагылдырган, ишкананын бухгалтердик балансынын бөлүгү; 3) финансылык талап же нарктын сакталып турушун камсыз кылган каражат катары кызмат кылган менчик үлүшү.

Также найдены следующие похожие слова на Русском языке
strtoupper(RU)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: