Меню
Эл-Сөздүк

Панели инструментов

Аспаптар тактасы
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Панели инструментов

Русский Кыргызский
(Ящик для инструментов) (Куралдар)
Часть телевизионной рекламы была бы невозможна без цифровых инструментов. Бүгүнкү күндө телекөрсөтүүдөгү көпчүлүк жарнактар цифралык аспаптарсыз мүмкүн эмес.
Используя эти общепризнанных инструментов для анализа успеха развития также облегчает диалог между республикой и другими странами. Талдоо жүргүзүүнүн жалпы жол-жоболоруна өтүү да өкмөттүн башка мамлекеттер менен жүргүзгөн диалогун жеңилдетти.
Ценная бумага, гарантирующая право купить или продать фиксированную сумму финансовых инструментов в течение определенного периода. Белгилүү бир мезгил аралыгында финансылык инструменттердин катталган суммасын сатып алуу/сатуу укугуна кепилдик берген баалуу кагаз.
Фиксированная цена, по которой определенный объем товара, валюты или финансовых инструментов должен быть поставлен в конкретное время в будущем. Товарлардын, валюталардын же финансылык инструменттердин белгилүү бир көлөмү келечекте аныкталган убакытта ал боюнча сунушталган катталган баа.
Средневзвешенный срок до погашения инвестиционных инструментов, который используется при определении меры чувствительности активов к изменению процентных ставок. Инвестициялык инструменттерди төлөөгө чейинки орточо салмактанып алынган мөөнөт, ал активдердин пайыздык чендердин өзгөрүүсүнө таасирленүү чегин аныктоодо колдонулат.
Структурное подразделение, занимающееся выявлением и оценкой финансовых рисков, а также выбором методов и инструментов управления инвестиционным портфелем для минимизации рисков. Финансылык тобокелдиктерди аныктап, аларга баа берүү, ошондой эле тобокелдиктерди минимизациялоо үчүн инвестициялык портфелди тескөө ыкмаларын жана инструменттерин тандоо менен иш алып барган түзүмдүк бөлүм.
Набор финансовых инвестиций, представляющий собой совокупность ценных бумаг, депозитов и других инструментов разного срока действия и разной ликвидности, управляемый как единое целое. Баалуу кагаздар, депозиттер жана колдонуу мөөнөтү жана ликвиддүүлүгү ар түрдүү башка инструменттердин жыйындысын түшүндүргөн, бир бүтүн катары тескөөгө алынган финансылык инвестициялар топтому.
Радиовещания и другими средствами связи, связи с общественностью вещания по проводам или ретрансляции, публичное сообщение трансляции с помощью громкоговорителя или аналогичных инструментов. Эфирде берүү жана сымсыз берүүлөрдүн башка ыкмалары, жөнөтүү же эфирде кайталап берүү жолу менен эфирде берилүүчү чыгармаларды эл алдында кабарлоо, катуу сүйлөгүчтүн же ушуга окшогон аппараттын жардамы менен эфирде берилүүчү чыгармаларды эл алдында кабарл
На основе анализа примеров внедрения гендерного подхода, в том числе с использованием различных инструментов для гендерного анализа на государственной службе, некоторые уроки, возможно, были идентифицированы. Мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө гендердик талдоо жүргүзүүнүн ар кандай куралдарын колдонуу менен бирге, гендер маселесин колдонууга киргизүү боюнча тажрыйбаларга талдоолор, төмөнкүдөй бир катар маанилүү натыйжаларды алууга өбөлгө түзөт.
Построение сложных образовательных инструментов из дешевых частей, Джонни Ли демки хладнокровие Wii Remote хаки, которые поворачивают видео игровой контроллер $ 40 в цифровой доске, сенсорным экраном и зрителем 3-D на головке. Татаал маалымат алуу шаймандарды арзан бөлүктөрдөн жасап, Джонни Ли 40 доллар турган Wii Remote деген видео оюн контроллерди санарип класс тактага, сенсордук touch-screen экранга, жана башына бекитилген үч өлчөмдүү көрүү аспапка айландыруучу Wii Remote ме
Несмотря на многочисленные трудности, первые бизнес-инкубаторы, созданные в различных регионах страны, показали высокий уровень эффективности и большой потенциал для применения таких инструментов поддержки малого бизнеса. Көптөгөн кыйынчылыктарга карабастан, өлкөнүн ар кайсы региондорунда түзүлгөн бизнес-инкубаторлор чакан ишкердикти колдоонун бул шайманынын жогорку натыйжалуулугун жана аны пайдалануунун чоң дараметин керсете алышты.
Сумма освоенных и непогашенных внешних займов и других долговых обязательств перед иностранными кредиторами на определенную дату (кроме обязательств, связанных с участием в капитале, и производных финансовых инструментов). Белгилүү бир күнгө карата чет өлкө кредиторлорунун алдында өздөштүрүлгөн жана төлөнбөгөн тышкы насыялардын (займ) жана башка карыздык милдеттенмелердин суммасы (капиталда катышууга байланыштуу милдеттенмелерден жана туунду финансылык инструменттерден тышкары).
При отсутствии какой-либо противоположной оговоркой, под застройку в соответствии с пунктом (1) настоящей статьи, не включает разрешения на запись, с помощью инструментов записи звуков или изображений, переданного в эфир произведения. Ушул берененин (1) пунктуна ылайык берилген уруксат, башкасы белгиленбегендиктен, үндөрдү же сүрөттөлүштөрдү чагылдыруучу куралдардын жардамы менен эфирге берилген чыгармаларды жазууга уруксатты камтыбайт.
Принцип расчёта, который гарантирует, что окончательный перевод одного актива происходит сразу и только в том случае, если происходит окончательный перевод другого актива. Активы могут быть в виде валюты, ценных бумаг и других финансовых инструментов. Бир активди жыйынтыктап которуу башка активди жыйынтыктап которуу ишке ашырылган шартта гана дароо жүргүзүлө тургандыгын гарантиялаган, эсептешүү принциби. Активдер валюта, баалуу кагаздар жана башка финансы инструменттери түрүндө болушу мүмкүн.
Принцип расчёта, который гарантирует, что окончательный перевод одного актива происходит сразу и только в том случае, если происходит окончательный перевод другого актива. Активы могут быть в виде валюты, ценных бумаг и других финансовых инструментов. Бир активди жыйынтыктап которуу башка активди жыйынтыктап которуу ишке ашырылган шартта гана жана ошол замат жүргүзүлө тургандыгын гарантиялаган эсептешүү принциби. Активдер валюта, баалуу кагаздар жана башка финансылык инструменттер түрүндө болушу мүмкүн.
Ниже был использован в качестве исследовательских инструментов, экспертные интервью (тридцать один человек: руководители; лица, ответственные за реализацию различных аспектов гендерной политики; специалисты разных уровней), 1 "Анализ правовых документов и Эксперттик маектешүүлөр (31 адам: жетекчилер гендер саясатынын ар кандай аспекттеринин жүзөгө ашырылышына жоопкер адамдар),'" ченемдик-укуктук документтерге, статистикалык маалыматтарды талдоо, мисал келтирүү, изилдөө иштеринин куралдары катары колдонулга
Тип платежной системы, в которой осуществляются переводы по денежным обязательствам участников финансовых рынков (национального денежного, валютного рынков и рынка капитала и ценных бумаг), а также переводы, связанные с применением инструментов денежно-кредитной политики. Төлөм системасынын түрү, анда финансы рынокторунун (улуттук акча, валюта рыноктору, капитал жана баалуу кагаздар рыногу) катышуучуларынын акча милдеттенмелери боюнча акча которуулары, ошондой эле акча-кредит саясатынын инструменттерин колдонууга байланыштуу которуулар жүзөгө ашырылат.
Рынок долговых инструментов, выпускаемых органами государственного управления, а также финансовыми и нефинансовыми корпорациями. Рынок облигаций позволяет заемщику получать средства путем выпуска долговых ценных бумаг, в то же время предоставляя инвесторам возможность покупать и продавать эти ценные бумаги. Мамлекеттик башкаруу органдары, ошондой эле финансылык жана финансылык эмес корпорациялар тарабынан чыгарылган карыздык инструменттер рыногу. Облигациялар рыногу карыз алуучуга карыздык баалуу кагаздарды чыгаруу жолу менен ошол эле учурда инвесторлорго бул баалуу кагаздарды сатып алуу жана сатып өткөрүү мүмкүнчүлүгүн берүү менен каражаттарды алууга мүмкүндүк берет.
Компонент платёжной системы, представляющий собой совокупность технологий, правил, процедур и инструментов, с помощью которых участники системы представляют, получают данные или документы в отношении своих платежей через клиринговый центр, включая механизм определения многосторонних чистых позиций участников для осуществления окончательного расчёта.. Төлөм системасынын технологиялардын, эрежелердин, жол-жоболордун жана инструменттердин жыйындысын түшүндүргөн компоненти, мында анын жардамы менен системанын катышуучулары жыйынтыктоочу эсептешүүнү жүзөгө ашыруу максатында катышуучулардын көп тараптуу таза позицияларын аныктоо механизмин кошо алганда, клиринг борбору аркылуу өз төлөмдөрү боюнча маалыматтарды же документтерди сунуштайт жана алат.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: