Меню
Эл-Сөздүк

alternating-current commutator motor

коллектордуу өзгөртмө агын электир кыймылдаткыч
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: alternating-current commutator motor

Английский Кыргызский
current агым
current агым
Is this the current bus schedule? Бул автобустун учурдагы жүрүү тартибиби?
Main objectives of the current Law Ушул Мыйзамдын негизги милдеттери
Current situation in the investigated institutions Иши иликтенүүчү ведомстволордогу учурдагы жагдай
Of works seen or heard in connection with current events. Күндөлүк окуялардын жүрүшүндө көрсөтүлгөн же угузулган чыгармалардын.
Deficit of the current account increased up to 13.6 percent to GDP in 2008. 2008-жылы күндөлүк операциялар эсебинин тартышыгы ИДПга ка¬рата 13,6 пайызга чейин көбөйгөн.
As a result of 2009 the current account was formed at deficit of 2.4 percent to GDP. 2009- жылдын жыйынтыгы боюнча, күндөлүк операциялар эсеби ИДПга карата 2,4 пайыз өлчөмүңдөгү тартыштыгы менен түптөлгөн.
The balances in these accounts shall be transferred into the Treasury Current Account. Ушул эсептердеги калдыктар Казыналыктын эсебине которулат.
Breach of established by current Law regulations and procedure of ecological expertise; ушул Мыйзам тарабынан белгиленген экологиялык экспертиза жүргүзүүнүн жоболорун жана тартибин бузгандык үчүн;
1. REVIEW OF ECONOMIC AND MONETARY POLICY DEVELOPMENT THROUGH THE END OF THE CURRENT YEAR 1. ЭКОНОМИКАНЫН ӨНҮГҮҮСҮ БОЮНЧА БАЯНДАМА ЖАНА ӨТҮП ЖАТКАН ЖЫЛДЫН АКЫРЫНА ЧЕЙИНКИ АКЧА-НАСЫЯ САЯСАТЫ
1. REVIEW OF ECONOMIC AND MONETARY POLICY DEVELOPMENT THROUGH THE END OF THE CURRENT YEAR 1. ЭКОНОМИКАНЫН ӨНҮГҮҮСҮ БОЮНЧА БАЯНДАМА ЖАНА ӨТҮП ЖАТКАН ЖЫЛДЫН АКЫРЫНА ЧЕЙИНКИ АКЧА-КРЕДИТ САЯСАТЫ
news of the day, reports on current events having the nature of general pressinformation; кадыресе басма сөз маалыматынын мүнөзүнө ээ болгон күндөлүк жаңылыктар жөнүндө маалыматтар же күндөлүк окуялар жөнүндө билдирүүлөр;
The volume of current transfers will increase by 18.5 percent to make 1,431.5 million USD. Күндөлүк трансферттердин көлөмү 1 431,5 млн. АКШ долларын түзүү менен 18,5 пайызга көбөйгөн.
The specific theme of this current Report, as noted in the Introduction, is its generalising character. Ал эми бул баяндаманын мүнөздүү өзгөчөлүгү, Киришүүдө белгиленгендей, анын жалпылоо мүнөзү болуп саналат.
Ecological assessment is provided by the project initiator in accordance with current legal regulations. Айлана-чөйрөгө таасир көрсөтүүгө баа берүүнүн жол-жобосун колдонуудагы ченемдик укуктук актыларга ылайык долбоордун демилгечиси камсыз кылат.
Speaking of education on the current stage, one should foresee its scale? and results in some distant future. Учурдагы билим берүү тууралуу кеп кылганда, анын алысыраак келечектеги өлчөмү менен жыйынтыктарын көрө билүү зарыл.
to participate in elaboration of current and long-term plans for social and economic development of forestry; токой чарбачылыгын социалдык - экономикалык жактан өнүктүрүүнүн учурдагы жана келечектеги пландарын иштеп чыгуута катышуу;
The amount ordered for withdrawal cannot exceed current balance of the individual game account at that moment. Төлөп берүүгө тапшырыкталган сумма Катышуучунун жеке оюн эсебиндеги ушул убакка карата калдыктын суммасынан ашпашы керек.
Submitting documentation for the state ecological expertise in accordance with requirements of the current law; мамлекеттик экологиялык экспертизага документацияны ушул Мыйзамдын талаптарына ылайык берүү;

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: