Меню
Эл-Сөздүк

Звукоизоляционные материалы

Үндү изоляциялоочу материалдар
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Звукоизоляционные материалы

Русский Кыргызский
материалы материалдар
Оборудование, инструмент и материалы. жабдуулар, техникалык каражаттар жана материалдар.
Строительные материалы, строительные и проектные элементы. Курулуш материалдары, курулуш конструкциялары жана алардын элементтери.
мерных текстильные изделия, искусственные и натуральные листовые материалы. текстильдик өлчөнүүчү буюмдар, жасалма жана накта жалбырак материалдары.
чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания предмета изобретения; ойлоп табуунун маңызын түшүнүү үчүн зарыл болсо чиймелерди жана башка материалдарды;
Центр начал собирать литературу и развивать учебные материалы, подготовленные сборной. Борбор адабияттарды тандоо, улуттук жамаат тарабынан даярдалган окуу материалдарын чогултууну баштады.
Материалы предыдущих подробно проекты развития и продуктивной размещение сил в КР, включая: өндүрүүчү күчтөрдү Кыргыз Республикасынын аймагында өнүктүрүүнүн жана жайгаштыруунун долбоорлорун иштеп чыгуунун алдындагы материалдар, анын ичинде;
По этой причине, многие эфир материалы заключить со сводной финале, усиливая главное рассказа. Ушундан улам көптөгөн үналгы жана телекөрсөтүү кабарлары кыскача корутунду менен аяктап, кабардын маңызын баса белгилешет.
Материалы, характеризующие условия окружающей среды отдельных регионов, территорий и объектов; айрым чөлкөмдөрдүн, жерлердин жана объекттердин экологиялык абалын мүнөздөөчү материалдар;
Необходимые материалы должны быть представлены в течение двух месяцев с даты получения запроса. Суралган материалдар суроо-талап алынган күндөн тартып эки ай ичинде берилүүгө тийиш.
чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания предметом вещества \ суть изобретения ойлоп табылган нерсенин түпкү маани-маңызын түшүнүү үчүн талап кылынса, чиймелер жана башка материалдар
Письменные и офисные принадлежности и аксессуары, и расходные материалы для искусства и обучения. Канцелярдык жана кеңселик буюмдар жана куралдар, көркөм чыгармачылык жана окутуу үчүн материалдар жана буюмдар.
Другие решения, вошедшие в материалы первоначальной заявки, могут быть оформлены в виде отдельных приложений. Алгачкы өтүнмөнүн материалдарына байланыштуу башка чечимдер өзүнчө өтүнмөлөр катары жол-жоболоштурулушу мүмкүн.
Другие решения, вошедшие в материалы первоначальной заявки, могут быть оформлены в виде отдельных приложений. Алгачкы өтүнмөнүн материалдарына кирген башка чечимдер өзүнчө бөлүнгөн өтүнмөлөр катары жол-жоболоштурулушу мүмкүн.
Дополнительные материалы по запросу экспертизы должны быть представлены в течение двух месяцев с даты получения запроса. Калысбаанын суроосу боюнча кошумча материалдар суроо алынган күндөн тартып эки айдын ичинде берилүүгө тийиш.
Во время осмотра перед принятием решения заявитель имеет право, чтобы добавить, уточнять или исправлять материалы заявки. Калыс баалоо өткөрүү учурунда өтүнмө ээси ал боюнча чечим кабыл алынганга чейин өтүнмөдөгү материалдарды толуктап, тактап же оңдогонго укуктуу.
Дополнительные материалы по запросу экспертизы должны быть представлены в течение двух месяцев срок с даты получения запроса. Экспертиза талап кылган кошумча материалдар, талап кылган күндөн тартып эки айдын ичинде тапшырылышы керек.
Дополнительные материалы по запросу экспертизы должны быть представлены в течение двух месяцев срок с даты получения запроса. Калысбаанын суроо-талабы боюнча берилүүчү кошумча материалдар суроо-талапты алган күндөн тартып эки айлык мөөнөттө берилүүгө тийиш.
В течение месяца со дня подачи заявки заявитель может дополнять, уточнять и обновлять материалы заявки по собственной инициативе. Өтүнмө берилген датадан тартып бир айдын ичинде өтүнмө берүүчү өз демилгеси боюнча өтүнмөнүн материалын толукташы, оңдошу же тактоосу мүмкүн.
Если заявитель не представит запрашиваемые материалы или ходатайство о продлении установленного срока, заявка признается отозванной. Эгерде өтүнмө ээси талап кылынган документтерди же күчүндө болуу мөөнөттөрүн узартуу жөнүндө арызды бербесе, өтүнмө чакыртып алынды деп эсептелинет.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: